مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس | سال:1388 | دوره:1 | شماره:2 | صفحه شروع:55 | صفحه پایان:64

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

234

دانلود:

93

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی فرسایش آبی حوضه آبریز سراب سفید ونایی بروجرد با استفاده از مدل پسیاک

صفحات

 صفحه شروع 55 | صفحه پایان 64

چکیده

 در این تحقیق سعی شده است با استفاده از مدل اصلاح شده پسیاک فرسایش آبی حوضه آبریز سراب سفید ونایی بروجرد مورد ارزیابی قرار گیرد. به این منظور ابتدا با تعمق بر فرم های ژئومورفیک در منطقه, اشکال حاصل از فرایندهای آبی آشکار گردید, سپس فرسایش و رسوب حوضه آبریز سراب سفید با استفاده از مدل اصلاح شده پسیاک و با بهره گیری از تصاویر ماهواره ای و عملیات میدانی و نمونه برداری از مقاطع مختلف مورد بررسی قرار گرفت با بررسی هریک از عوامل نه گانه پسیاک و برآورد میزان فرسایش و تولید رسوب در حوضه, نقشه حساسیت به فرسایش و رسوب دهی سازندهای مختلف زمین شناسی و واحدهای سنگی با استفاده از ضرایب مدل تهیه و نشان داده شد که کل حوضه در کلاس رسوب دهی متوسط قرار می گیرد. پس از ارزیابی عوامل پسیاک و میانگین وزنی هر عامل مشخص شد که تاثیر لیتولوژی در مقدار و نحوه فرسایش, نسبت به سایر عوامل محیطی کمتر است(فرسایش متوسط) و اولین عامل در این رابطه پستی و بلندی مشخص شد. همچنین پس از تعیین نه عامل در نظر گرفته شده در مدل PSIAC مشخص شد که میزان تولید رسوب سراب سفید ونایی 342.2 m3/Km2/ye می باشد و فرسایش ویژه  1194 m3/Km2/yeبدست آمد, و مشخص شد که سازند گورپی و واحد مارن Kgu, mf نسبت به دیگر سازندها رسوب دهی بالاتری دارند.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID