مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس | سال:1388 | دوره:1 | شماره:2 | صفحه شروع:5 | صفحه پایان:19

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

636

دانلود:

254

استناد:

7

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی توزیع فضایی و مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی شهر شیراز با استفاده از GIS

صفحات

 صفحه شروع 5 | صفحه پایان 19

چکیده

 کاربری های امدادی با توجه به فعالیت هایی که بر عهده دارند, نسبت به سایر خدمات شهری از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشند. تحلیل مکانی ایستگاه های آتش نشانی از نظر ایمنی, دسترسی, ساختارهای فضایی و کالبدی, عوامل اجتماعی, فرهنگی و اقتصادی می تواند در جهت کاهش آسیب پذیری شهر تا حد زیادی موثر باشد. انتخاب بهترین مکان برای ایستگاه های آتش نشانی تحت تاثیر معیارها و ضوابط مختلفی از جمله شعاع پوششی, جمعیت و تراکم آن, نزدیکی به شبکه معابر (دسترسی ها) و کاربری اراضی (همسایگی های سازگار و همسایگی های ناسازگار) هستند. بدین منظور و با توجه به معیارهای مکان گزینی و با توجه به توانمندی ها و وضع موجود شهر و نیز با ارزیابی و تجزیه و تحلیل وضعیت ایستگاه های آتش نشانی, نحوه توزیع مکانی و الگوی فضایی آنها مشخص گردید و چنین نتیجه شد که تعداد ایستگاه های موجود شهر شیراز جهت پوشش کل شهر کافی نبوده و بیش از نیمی از محدوده فعلی شهر, خارج از شعاع پوشش استاندارد (3 تا 5 دقیقه) هستند و نیازمند مکان یابی ایستگاه های جدید می باشند, تا بتوان زمینه ای فراهم آورد تا کل فضای شهر تحت پوشش ایستگاه های موجود و پیشنهادی قرار گیرد. در این مطالعه با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و تلفیق آن با قابلیت های GIS برای مناطقی که خارج از شعاع عملکردی ایستگاه های موجود بودند, ایستگاه های جدیدی مکان یابی گردید.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID