مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش های بالینی دام های بزرگ (دامپزشکی) | سال:1386 | دوره:1 | شماره:2 | صفحه شروع:35 | صفحه پایان:42

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

95

دانلود:

86

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر سطوح مختلف زئولیت طبیعی بر شاخص تولید و قیمت خوراک جوجه های گوشتی سویه لوهمن

صفحات

 صفحه شروع 35 | صفحه پایان 42

چکیده

 این مطالعه با هدف تعیین اثر سطوح مختلف زئولیت طبیعی بر عملکرد جوجه های گوشتی سویه لوهمن انجام گرفت که در قالب یک طرح کاملا تصادفی در شش تیمار, هر تیمار با 4 تکرار و در هر تکرار 10 جوجه به مدت 7 هفته در سه مرحله آغازین (21-0 روزگی), مرحله رشد ( 42-21 روزگی) و مرحله پایانی (49-42 روزگی) انجام گردید. جیره پایه از ذرت و سویا تشکیل شده و سطوح 0, 1, 2, 3, 4 و 5 درصد زئولیت به آن اضافه گردید. انرژی و پروتئین جیره ها یکسان در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که افزایش وزن بین تیمارها اختلاف معنی داری داشته است (P<0.05). بیشترین افزایش وزن روزانه (49.10 گرم) مربوط به تیمار 5 با 4 درصد زئولیت و کمترین افزایش وزن روزانه (44.28 گرم) در گروه شاهد مشاهد گردید. بین تیمارهای مختلف از لحاظ ضریب تبدیل غذایی اختلاف معنی داری مشاهده شد (P<0.05). کمترین ضریب تبدیل مربوط به تیمار 5 با 4 درصد زئولیت بود. سطوح مختلف زئولیت روی خوراک مصرفی و تلفات اثر معنی داری نداشت اما گروههای دریافت کننده 3 و 4 درصد زئولیت نسبت به گروه شاهد بهترین ضریب تبدیل را نشان دادند(P<0.05) . قیمت تمام شده برای هر کیلو خوراک در تیمار 5 با 4 درصد زئولیت, کمترین مقدار را نشان داد (P<0.05) در شرایط انجام این آزمایش استفاده از 4 درصد زئولیت در جیره, بهترین اثر را بر عملکرد و کاهش هزینه تولید به همراه داشته است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID