video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

157

دانلود:

43

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شناسایی ژن invA برای شناسایی درصد آلودگی به سالمونلا در لاشه های طیور با استفاده از PCR

صفحات

 صفحه شروع 53 | صفحه پایان 58

چکیده

سالمونلا یکی از مهمترین عوامل مسمومیت مواد غذایی در دنیا می باشد که در موارد زیادی از لاشه های طیور و فرآورده های گوشت طیور جداسازی شده است. آلودگی سالمونلایی در لاشه های طیور می تواند بیشتر به دلیل آلودگی تقاطعی لاشه ها با عوامل آلوده کننده, عدم شتشوی کافی لاشه ها, آلودگی خط کشتار و عدم نگهداری لاشه در درجه حرارت پایین در زمان توزیع باشد. در این مطالعه برای بررسی میزان آلودگی سالمونلایی در لاشه های طیور, از 60 لاشه طیور توزیع شده در سطح سنندج بدور از هر گونه آلودگی ثانویه نمونه برداری کرده و با روش های میکروبی متداول کشت شده و با استفاده از PCR مورد ارزیابی قرار گرفت. برای جداسازی سالمونلا با استفاده از PCR ژن اختصاصی جنس سالمونلا Inva بررسی شد. نتایج حاصل از روش PCR نشان داد که 16.66 درصد لاشه های طیور دارای آلودگی سالمونلا بودند. این مطالعه نشان داد که میزان شیوع آلودگی سالمونلایی در لاشه های طیور توزیع شده در سطح سنندج بالا می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی