مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش های بالینی دام های بزرگ (دامپزشکی) | سال:1387 | دوره:2 | شماره:4 | صفحه شروع:7 | صفحه پایان:13

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

8,881

دانلود:

131

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی ایجاد فحلی و میزان آبستنی در سگ ماده ژرمن شیپرد با استفاده از ترکیب گنادوتروفین های MSG, HCG

صفحات

 صفحه شروع 7 | صفحه پایان 13

کلیدواژه

HCGQ3

چکیده

 به منظور ایجاد استروس در سگها هورمون (Pregnant Mare Serum Gonadotropine) PMSG روانه به میزان 20IU/Kg به مدت 5 روز به شش قلاده سگ ماده ژرمن شیپرد با آنستروس طبیعی به روش عضلانی تزریق گردید و روز ششم هم هورمون (Human Chorionic Gonadotropine) HCG با دوز 1000IU به صورت زیر جلدی تزریق شد. پنج سگ ماده در عرض 3-7 روز علایم پرواستروس واضحی را نشان دادند. از این تعداد چهار سگ ماده استروس طبیعی با تخمک گذاری را نشان داده و آبستن شدند و 85-72 روز بعد از شروع درمان توله های طبیعی به دنیا آوردند. تغییرات سلول شناس واژن در طی دوره درمان از نوع سلولهای پارابازال, بینابینی کوچک, بزرگ و وجود نوتروفیل به سمت مشاهده غالبیت سلولهای بینابینی بزرگ, گلبول قرمز و کم شدن نوتروفیل بود و در انتهای دوره درمان و بعد از آن به سمت سلولهای سطحی هسته دار و بدون هسته بود. نتایج خونگیری روز اول و آخر درمان با کیتهای پزشکی چندان دقیق نبود و نیاز به کیت های تخصصی دامپزشکی در این زمینه می باشد. در این بررسی میزان استروس 83 درصد و آبستنی 65 درصد بود. نتایج نشان می دهد که PMSG و HCG در ایجاد استروس سگها می تواند موثر باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID