Start: 2/3/2023 3:39:29 AMEnd: 2/3/2023 3:39:29 AM >> 593

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

321

دانلود:

32

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی ارتباط ژن A-FABP با صفات رشد و چربی لاشه در سویه طیور گوشتی آرین

صفحات

 صفحه شروع 17 | صفحه پایان 25

چکیده

 هرچند انتخاب مرسوم بر اساس ارزش های فنوتیپی در جوجه های گوشتی موجب بهبود در سرعت رشد و بازده تولید گوشت شده است, ولی انتخاب برای سرعت رشد و کیفیت گوشت, باعث افزایش نقایص فیزیولوژیکی در طیور گردیده است. بنابراین انتخاب بر اساس نشانگرهای مولکولی می تواند برای افزایش بازده انتخاب مناسب باشد. هدف از انجام این تحقیق, تعیین چند شکلی ژن A-FABP و بررسی ارتباط آن با صفات رشد و ترکیبات لاشه در سویه تجاری طیور گوشتی آرین می باشد. بدین منظور, از تعداد 400 قطعه جوجه گوشتی مربوط به 4 خط پدری و مادری A) , B,  Cو (D نمونه خون تهیه شد و استخراج DNA از نمونه ها صورت گرفت. بعد از استخراجDNA , نمونه ها با استفاده از روش PCR-RFLP و آنزیم برشی TaqI شناسایی شدند. فراوانی ژنی و ژنوتیپی محاسبه شده برای جمعیت مورد مطالعه نشان داد که در هر 4 خط فراوانی آلل B بیشتر از آلل A می باشد. مقایسه میانگین حداقل مربعات ژنوتیپ های مختلف نشان داد که چند شکلی ژن A-FABP با هیچ یک از صفات مورد مطالعه مثل وزن کل لاشه بدون محتویات شکمی, وزن پشت بدن و یا موارد دیگر ارتباط معنی داری ندارد. بر اساس نتایج حاصل از تحقیق حاضر می توان نتیجه گرفت که ژن A-FABP نمی تواند به عنوان ژن منتخب برای صفات رشد و ترکیبات لاشه در برنامه های اصلاح نژادی لاین طیور گوشتی ایرانی مورد استفاده قرارگیرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی