video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

104

دانلود:

23

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی رژیم غذایی طبیعی ماهی گیش کاذب (Lactarius lactarius) در آبهای ساحلی دریای عمان

صفحات

 صفحه شروع 31 | صفحه پایان 38

چکیده

 این تحقیق با هدف تعیین رژیم غذایی و ارجحیت غذایی ماهی گیش کاذب به مدت 12 ماه در آبهای ساحلی دریای عمان انجام شد و 702 عدد ماهی مورد بررسی قرار گرفت. گروههای غذایی ماهیان و سخت پوستان به ترتیب با 57.9 و  40.2درصد بیشترین فراوانی را در محتویات معده داشتند و فراوانی کرمها, نرمتنان و گیاهان دریایی بسیار ناچیز بود. شاخص طول نسبی دستگاه گوارش در تمام گروههای طولی کمتر از 1 بود که نشان می دهد این گونه جزو ماهیان گوشتخوار می باشد و ماهیان و سخت پوستان به ترتیب با 92.0 و  63.9درصد به عنوان غذایی ارجح این ماهی در طول سال تعیین شدند. در دوره تولیدمثلی و زمان تخم ریزی, شدت تغذیه و شاخص خالی بودن معده در یک نسبت تقریبا ثابت قرار گرفت و بعد از تخم ریزی شدت تغذیه افزایش یافت. مقدار ضریب چاقی در آبان ماه برای هر دو جنس نر و ماده به ترتیب با 0.011±1.20 و 0.011±1.21 در حداکثر مقدار بود و با رشد و توسعه گنادها از مقدار آن کاسته شد و میانگین آن برای جنس ماده در مرداد ماه با 0.015±1.15 و برای جنس نر در تیر ماه با 0.013± 1.14در حداقل مقدار قرار گرفت.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  دوستدار، مسطوره، دریانبرد، غلامرضا، وثوقی، غلامحسین، کاظمیان، محمد، و رحمتی، رحیمه. (1389). بررسی رژیم غذایی طبیعی ماهی گیش کاذب (Lactarius lactarius) در آبهای ساحلی دریای عمان. پژوهش های بالینی دام های بزرگ (دامپزشکی)، 4(12)، 31-38. SID. https://sid.ir/paper/175571/fa

  Vancouver: کپی

  دوستدار مسطوره، دریانبرد غلامرضا، وثوقی غلامحسین، کاظمیان محمد، رحمتی رحیمه. بررسی رژیم غذایی طبیعی ماهی گیش کاذب (Lactarius lactarius) در آبهای ساحلی دریای عمان. پژوهش های بالینی دام های بزرگ (دامپزشکی)[Internet]. 1389؛4(12):31-38. Available from: https://sid.ir/paper/175571/fa

  IEEE: کپی

  مسطوره دوستدار، غلامرضا دریانبرد، غلامحسین وثوقی، محمد کاظمیان، و رحیمه رحمتی، “بررسی رژیم غذایی طبیعی ماهی گیش کاذب (Lactarius lactarius) در آبهای ساحلی دریای عمان،” پژوهش های بالینی دام های بزرگ (دامپزشکی)، vol. 4، no. 12، pp. 31–38، 1389، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/175571/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

 • ثبت نشده است.