مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش های بالینی دام های بزرگ (دامپزشکی) | سال:1387 | دوره:2 | شماره:5 | صفحه شروع:15 | صفحه پایان:19

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

339

دانلود:

104

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اثر غلظت های مختلف فسفر بر رشد جلبک سیانوباکتر Jaaginema sp. و تاثیر سمیت آن بر آبزیان

صفحات

 صفحه شروع 15 | صفحه پایان 19

چکیده

 سمومی که در آبهای جاری و در دریاها به وسیله جلبکها تولید می شوند در صورتیکه به وسیله انسان, ماهیها و حیوانات خورده شوند می تواند اثرات مخرب و حتی کشنده داشته باشند. این سموم در هنگام ایجاد بلوم توسط سیانوباکتریا در آب ایجاد می شوند. عوامل زیادی از جمله نور, حرارت, دی اکسید کربن, مواد فسفره و نیتروژنه در تشکیل بلوم و رشد سریع جلبکها دخالت دارند. در پژوهش حاضر اثر غلظت های مختلف فسفر بر میزان رشد جلبک سیانوباکتر  Jaaginema sp.با هدف بررسی اثر تحریک کنندگی یا باز دارندگی این ماده بر رشد این جلبک مورد بررسی قرارگرفت. پس ازخالص سازی جلبک  Jaaginema sp.آزمایش با 2 گروه تیمار و یک گروه شاهد در 4 تکرار (در مجموع 9 گروه) با استفاده از محیط کشتهای  Z8و BG11 (با تغییرات فسفات در تیمارها) در شرایط آزمایشگاهی (دمای 25±1 درجه سانتی گراد و شدت نور 2200 لوکس) قرار داده شد و پس از 48 ساعت این گونه رنگهای متفاوتی از زرد درBG11  تا سبز فسفری در Z8 را نشان داد. ریسه ها به مدت 20 روز, به طور روزانه به وسیله لام هموسیتومتر شمارش شدند. سرعت رشد ویژه (µ) و میزان تقسیم سلولی در روز (G) برای هر گروه محاسبه شد. نتایج بدست آمده نشان داد که افزایش فسفات به میزان دو برابر(6.2g 1 - 1) بسیار موثر تر از سه برابر (9.3g 1 - 1) برای رشد این سیانوباکتر می باشد. با آزمایشاتی که انجام شد رشد جلبک Jaaginema sp. در مقدار ذکر شده بیشتر بوده و مقدار بالاتر از این عدد می تواند رشد باز دارنده داشته باشد. نتایج تایید می نماید فسفر عامل محدود کننده برای رشد این سیانوباکتر بوده و در شکوفایی و آزاد شدن سم آن در تشکیل شکوفایی و رشد سریع جلبکی دخالت دارند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID