مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

229

دانلود:

126

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

میزان به کارگیری مولفه های معیارهای تدوین دروس الکترونیکی در محتوای آموزشی دانشگاه های دولتی مجازی ایران

صفحات

 صفحه شروع 141 | صفحه پایان 162

چکیده

 هدف پژوهش حاضر, بررسی میزان استفاده از معیارهای تدوین دروس الکترونیکی در محتوای آموزشی دانشگاه های دولتی مجازی ایران بوده و از نوع تحلیل محتوا است. جامعه آماری این مطالعه را, محتوای آموزشی دروس الکترونیکی دانشگاه های مجازی دولتی ایران, از قبیل: دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه شیراز تشکیل داده که به علت قلت موارد, تمامی دروس الکترونیکی که در دسترس محقق قرار گرفته اند, جزو واحدهای تحلیل محسوب شده اند. جهت گردآوری اطلاعات, از ابزار مصاحبه و مشاهده و برای ثبت اطلاعات, از فهرست وارسی که توسط پژوهشگر تدوین شده, استفاده گردیده است. ضریب آلفای کرونباخ این فهرست وارسی 0.95 محاسبه شده است. داده ها از طریق جدول های فراوانی, آزمون های آماری t تک گروهی, کلموگراف اسمیرنف و فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاکی از آن بوده است که کاربست معیارهای هفت گانه تدوین دروس الکترونیکی و مولفه های تشکیل دهنده آنها در محتوای آموزشی دانشگاه های دولتی مجازی ایران در وضعیت مناسب قرار گرفته و نتایج آزمون فریدمن حاکی از رتبه بندی معیارها به صورت صفحه آرایی, اطلاعات کلی, زبان, سازمان دهی, منابع, دسترسی و ارزیابی مشخص شده است. هم چنین, اولویت بندی نشان گرهای مربوط به هر یک از معیارهای هفت گانه فوق تعیین شده است که به علت کثرت تعدد نتایج, در چکیده ارایه نشده و در متن مقاله در دسترس می باشند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.