مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهشنامه تربیتی
سال:1387 | دوره:4 | شماره:16
صفحه شروع:107 | صفحه پایان:128

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

534

دانلود:

203

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه اثر الگوی پیش سازمان دهنده و روش سخنرانی در افزایش یادداری و وسعت انتقال و رابطه آن با سطح عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی شهر مرودشت

صفحات

 صفحه شروع 107 | صفحه پایان 128

چکیده

 پژوهش حاضر از نوع تحقیق نیمه تجربی است که به منظور مقایسه تاثیر استفاده از الگوی پیش سازمان دهنده و روش سخنرانی در افزایش یادداری و وسعت انتقال و رابطه آنها با سطح عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر کلاس چهارم ابتدایی شهر مرودشت انجام شده است. اهداف کلی در این تحقیق: تبیین روش استفاده از پیش سازمان دهنده در تدریس و توجه دادن به اهمیت و ارزش این روش, ایجاد نگرش مثبت در معلمان نسبت به استفاده از پیش سازمان دهنده ابزار مورد استفاده در این پژوهش پیام آموزشی, پیش سازمان دهنده, آزمون معلم ساخته و پرسشنامه می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان دختر کلاس دوم ابتدایی شهر مرودشت بود که در سال 85-86 مشغول به تحصیل بودند. نمونه پژوهش شامل 80 دانش آموخته دختر می باشد که به صورت خوشه ای انتخاب و در گروه های کنترل و آزمایش جایگزین شدند. از 2 گروه پیش آزمون گرفته شد. که تفاوت معناداری بین دو گروه وجود نداشته باشد. بعد از آن گروه آزمایش ابتدا تحت تاثیر پیش سازمان دهنده ها و سپس پیام آموزشی قرار گرفت در حالی که گروه کنترل تنها پیام آموزشی را با استفاده از روش سخنرانی دریافت کرد. بعد از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد و در طی 24 روز 2 آزمون تعقیبی و تاخیری از هر دو گروه به عمل آمد داده ها با استفاده از روش مقایسه میانگین ها و از طریق t-test گروه های مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها نشان داد که میان گروه های آزمایش و کنترل در 3 آزمون (پس آزمون, آزمون تعقیبی, آزمون تاخیری) تفاوت معنی دار است و افزایش یاد داری و وسعت انتقال و عملکرد تحصیلی در گروه آزمایش بیش از گروه کنترل است. بنابراین بر اساس یافته های پژوهش استفاده از الگوی پیش سازمان دهنده نسبت به روش سخنرانی یاد داری مطلب و انتقال دور یادگیری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان را افزایش می دهد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.