مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

358

دانلود:

74

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه سلامت روانی افراد شاغل و غیرشاغل (بیکار) 22 تا 40 ساله شهر تهران

نویسندگان

زهراکار کیانوش

صفحات

 صفحه شروع 95 | صفحه پایان 113

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 تحقیق حاضربه مقایسه ابعاد مختلف سلامت روانی (علایم جسمانی، اضطراب و اختلال خواب، اختلال در کارکردهای اجتماعی و افسردگی) افراد شاغل و غیرشاغل (بیکار) 22 تا 40 ساله شهر تهران پرداخته است. جامعه آماری این تحقیق کلیه افراد مذکر شاغل و غیرشاغل (بیکار) 22 تا 40 سال شهر تهران می باشد که از این جامعه تعداد 600 نفر (300 نفر شاغل و 300 نفر غیر شاغل) از طریق روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب گردیده اند. برای سنجش سلامت روانی از آزمون GHO - 28 استفاده شده است. روش آماری این تحقیق آزمون t استودنت برای مقایسه میانگین های مستقل بوده اس. در این تحقیق 5 فرضیه مطرح است که در این فرضیه های ابعاد مختلف سلامت روانی (علایم جسمانی، اضطراب و اختلال خواب، اختلال در کارکردهای اجتماعی، افسردگی و نمونه کل) افراد شاغل و غیرشاغل (بیکار) مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که t محاسبه شده برای مقایسه میانگین های افراد شاغل و غیرشاغل (بیکار) در حوزه علایم جسمانی (-6.926)، در حوزه اضطراب و اختلال خواب -5.706))، در حوزه اختلال در کارکردهای اجتماعی (-7.487)، در حوزه افسردگی (-7.169)، و در حوزه نمره کل (-13.683) می باشد که تماما از لحاظ آماری در سطح 1% معنادار تشخیص داده شده اند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  زهراکار، کیانوش. (1388). مقایسه سلامت روانی افراد شاغل و غیرشاغل (بیکار) 22 تا 40 ساله شهر تهران. پژوهشنامه تربیتی، 5(18)، 95-113. SID. https://sid.ir/paper/175219/fa

  Vancouver: کپی

  زهراکار کیانوش. مقایسه سلامت روانی افراد شاغل و غیرشاغل (بیکار) 22 تا 40 ساله شهر تهران. پژوهشنامه تربیتی[Internet]. 1388؛5(18):95-113. Available from: https://sid.ir/paper/175219/fa

  IEEE: کپی

  کیانوش زهراکار، “مقایسه سلامت روانی افراد شاغل و غیرشاغل (بیکار) 22 تا 40 ساله شهر تهران،” پژوهشنامه تربیتی، vol. 5، no. 18، pp. 95–113، 1388، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/175219/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی