مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

517

دانلود:

240

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رابطه خوش بینی، شوخ طبعی و بلوغ اجتماعی با اضطراب مرگ در پرستاران بیمارستان گلستان اهواز

صفحات

 صفحه شروع 85 | صفحه پایان 94

چکیده

 هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه خوش بینی, شوخ طبعی و بلوغ اجتماعی با اضطراب مرگ در پرستاران بیمارستان گلستان اهواز بود. نمونه مورد مطالعه شامل 200 نفر از پرستاران بیمارستان گلستان اهواز بود که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای به کاررفته در این تحقیق عبارتند از: پرسشنامه خوش بینی (ASQ), مقیاس شوخ طبعی (مارتین و لفکورت), مقیاس بلوغ اجتماعی رائو (RSMS) و مقیاس اضطراب مرگ کالت لستر. تحقیق حاضر از نوع همبستگی بود و نتایج تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی نشان داد که بین خوش بینی و اضطراب مرگ رابطه وجود ندارد, اما بین شوخ طبعی با اضطراب مرگ و بین بلوغ اجتماعی با اضطراب مرگ رابطه منفی وجود دارد. همچنین تحلیل رگرسیون نشان داد که از بین متغیرهای پیش بین فقط شوخ طبعی پیش بینی کننده متغیر ملاک یعنی اضطراب مرگ می باشد.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی