مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

825

دانلود:

194

استناد:

6

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اثربخشی آموزش مثبت نگری با تاکید بر آیات قرآن بر افزایش امید به زندگی زنان مطلقه شهر اهواز

صفحات

 صفحه شروع 71 | صفحه پایان 84

چکیده

 پژوهش حاضر به بررسی اثربخشی آموزش مثبت نگری با تاکید برآیات قرآن بر افزایش امید به زندگی زنان مطلقه شهر اهواز پرداخته است. نمونه شامل 50 نفر بود که به روش تصادفی خوشه ای و تصادفی ساده (در بخش روش اجرا شرح داده شده است) انتخاب شده و به قید قرعه به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم گردید. در این پژوهش, از روش تحقیق شبه تجربی و از طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل و اجرای آزمون پیگیری با فاصله یک ماه بعد از پس آزمون, استفاده شد. آموزش مثبت نگری با تاکید بر آیات قرآن, طی 10 جلسه 90 دقیقه ای فقط در مورد گروه آزمایش اعمال شد. جهت گردآوری داده ها, از پرسشنامه امیدواری میلر استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده های آزمون از روش آماری تحلیل کواریانس یک متغیر(ANCOVA)  استفاده گردید و سطح معناداری برای تایید فرضیه پژوهش p<0.05 در نظر گرفته شد. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد, کاربرد مثبت نگری با تاکید بر آیات قرآن بر افزایش امید به زندگی زنان مطلقه شهر اهواز موثر بوده و تاثیر آموزش مورد نظر, با توجه به نتایج آزمون پیگری, از ثبات لازم برخودار بوده است.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی