Start: 2/3/2023 11:25:48 AMEnd: 2/3/2023 11:25:48 AM >> 599

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

93

دانلود:

236

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر تعاملی سطح نمایش و ابعاد مزاحم، رنگ و جهت بر فرایند جستجو

نویسندگان

شاهنده مریم | زارع حسین

صفحات

 صفحه شروع 21 | صفحه پایان 32

چکیده

 پژوهش حاضر با هدف بررسی تفاوت زمان جستجوی خصیصه در سطح نمایش و با حضور متغیر های مزاحم, رنگ و جهت در بازیابی هدف انجام شد. به عبارت دیگر تفاوت زمان واکنش را در طی شناسایی و مکان یابی تکالیفی اندازه گرفته شد که نیازمند عملکرد مدل ابعاد و مهارت در نقشه می باشند. نمونه تحقیق را 45 آزمودنی تشکیل داد که به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار تحقیق, آزمونی شامل 14 آرایه بود که جهت سنجش زمان بازشناسی خصیصه هدف در هنگام جستجو با حضور متغیرهای مزاحم, رنگ و جهت اجرا گردید. یافته ها نشان داد که بین زمان جستجو در سطح نمایش و حضور ابعاد مزاحم تک نما, مزاحم مرکب, رنگ و جستجو با چرخش در جهات اثر تعاملی وجود دارد. مهمترین نتیجه پژوهش حاضر این بود که زمان جستجوی هدف در شرایط سطح نمایش و حضور ابعاد مزاحم ثابت باقی نمانده و لذا با مدل جستجوی خصیصه تریزمن (FIT) که هماهنگی در فرایندهای متفاوت جستجوی توجه موازی و متمرکز را بیان می کند, تداخل می کند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی