مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

835

دانلود:

316

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رابطه بخشودگی، کمال گرایی و صمیمیت با رضایت زناشویی در جانبازان و همسران آنها

صفحات

 صفحه شروع 123 | صفحه پایان 136

چکیده

 هدف از پژوهش بررسی رابطه بخشودگی, کمال گرایی و صمیمیت با رضایت زناشویی در میان زوجین جانباز شهر اهواز بود. نمونه شامل 600 نفر (300 جانباز و 300 همسر جانباز) از زوجین ساکن در منطقه 4 اهواز بود که به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی از بین مناطق محل اسکان جانبازان شهر اهواز در سال 1389 انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری داده ها دربرگیرنده پرسشنامه سنجش بخشش در خانواده, مقیاس کمال گرایی اهواز, مقیاس صمیمیت و پرسشنامه رضایت زناشویی بود. این تحقیق از نوع همبستگی بود. نتایج تحلیل همبستگی پیرسون نشان داد که بین بخشودگی و رضایت زناشویی رابطه مثبت معنی دار (r=0.49) وجود دارد. همچنین میان صمیمیت و رضایت زناشویی رابطه مثبت معنی دار  (r=0.27)و میان کمال گرایی و رضایت زناشویی رابطه منفی معنی دار(r=-0.24)  به دست آمد. نتایج حاصل از تحلیل همبستگی چندگانه نیز حاکی از وجود رابطه چندگانه بین بخشودگی, کمال گرایی و صمیمیت با رضایت زناشویی بود و بخشودگی بهترین پیش بینی کننده میزان رضایت زناشویی زوجین گزارش شد. سطح معنی داری فرضیه ها در تحقیق حاضر 0.0001 در نظر گرفته شد.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.