مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

559

دانلود:

250

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رابطه انگیزه پیشرفت، هوش شناختی، هوش هیجانی، سوابق تحصیلی و متغیرهای جمعیت شناختی با عملکرد تحصیلی دانشجویان

صفحات

 صفحه شروع 49 | صفحه پایان 63

چکیده

 به منظور بررسی رابطه هوش شناختی, هوش هیجانی, انگیزه پیشرفت, سوابق تحصیلی و متغیرهای جمعیت شناختی با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز به روش نمونه گیری طبقه ای از جامعه مذکور 239 نفر انتخاب گردید. سپس با استفاده از آزمون هوشی ریون, آزمون هوش هیجانی بار- ان, آزمون انگیزه پیشرفت هرمنس و پرسشنامه محقق ساخته متغیرهای جمعیت شناختی, داده های لازم جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج رگرسیون چند گانه به روش گام به گام نشان داد که بهترین پیش بینی کننده های عملکرد تحصیلی دانشجویان به ترتیب معدل دیپلم, جنسیت و هوش هیجانی بود و سایر متغیرها از قبیل انگیزه پیشرفت, هوش شناختی, وضعیت تاهل, وضعیت اشتغال, سن و بومی غیر بومی بودن و میزان درآمد با عملکرد تحصیلی رابطه معناداری را نشان ندادند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی