مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: یافته های نو در روان شناسی (روان شناسی اجتماعی) | سال:1388 | دوره:4 | شماره:12 | صفحه شروع:7 | صفحه پایان:25

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

389

دانلود:

496

استناد:

4

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثربخشی آموزش خانواده درمانی ساختی به شیوه گروهی برکاهش تعارضات زناشویی زوجین ارجاعی به شعب شورای حل اختلاف شهرستان باغملک

صفحات

 صفحه شروع 7 | صفحه پایان 25

چکیده

 در پژوهش حاضر اثربخشی مداخلات خانواده درمانی ساختی به شیوه گروهی بر کاهش تعارضات زناشویی زوجین شهرستان باغملک مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش زوجین ارجاع داده شده به شوراهای حل اختلاف شهرستان باغملک بود. نمونه آماری این تحقیق را تعداد 30 زوج تشکیل داد که نمره آنها در تعارضات زناشویی یک انحراف معیار بالاتر از میانگین بود. نمونه انتخاب شده با استفاده از روش گمارش تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه تعارضات زناشویی (MCQ) بود. طرح پژوهشی طرح نیمه تجربی با پیش آزمون – پس آزمون و گروه کنترل بود. ابتدا برای هر گروه پیش آزمون اجرا گردیده, سپس مداخله آزمایشی (خانواده درمانی ساختی) در طی 7 جلسه به اجرا در آمد. پس از اتمام برنامه درمانی پس آزمون اجرا گردید. زوجین پس از گذشت 1.5 ماه تحت آزمون پیگیری قرار گرفتند. نتایج فرضیه ها با استفاده از روش آماری تحلیل کواریانس تک متغیری و چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل نشان داد که خانواده درمانی ساختی باعث کاهش تعارضات زناشویی و مولفه های آن, هم در مرحله پس آزمون و هم در مرحله پیگیری می شود.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID