مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: یافته های نو در روان شناسی (روان شناسی اجتماعی) | سال:1390 | دوره:6 | شماره:19 | صفحه شروع:79 | صفحه پایان:95

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

321

دانلود:

173

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی عوامل بازدارنده فعالیت پژوهشی اعضای هیات علمی رشته های علوم انسانی

نویسنده

حسین پور محمد

صفحات

 صفحه شروع 79 | صفحه پایان 95

چکیده

 پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل بازدارنده فعالیت پژوهشی اعضای هیات علمی رشته های علوم انسانی اجرا گردید. نوع تحقیق کاربردی و از نظر ماهیت پیمایشی بود. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه اعضای هیات علمی رشته های علوم انسانی دانشگاه های شهر اهواز بود که بر اساس فرمول تعیین حجم نمونه و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد یکصد نفر از آنها به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات, پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن از طریق روایی محتوایی و سازه و پایایی آن به وسیله آلفای کرانباخ محاسبه گردید.داده های گردآوری شده با استفاده از شاخصه های آماری, فراوانی, درصد, میانگین, انحراف معیار, تحلیل عاملی, آزمون t و آزمون تحلیل واریانس یک طرفه با کمک نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد, کمبود امکانات پژوهشی, ضعف مدیریت و سیاست گذاری پژوهشی, موانع توانمندسازی اعضای هیات علمی, ضوابط دست و پا گیر اداری, موانع شخصی, مسائل اجتماعی و مشکلات اقتصادی از عوامل بازدارنده انجام پژوهش هستند. هم چنین بین گروه های مختلف نمونه آماری تحقیق به لحاظ جنسیت, مدرک تحصیلی, رتبه علمی, دانشگاه محل خدمت و سابقه خدمت اعضای هیات علمی رشته های علوم انسانی دانشگاه های اهواز تفاوت معنی داری مشاهده نگردید.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID