video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

512

دانلود:

219

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رابطه ویژگی های شخصیت و روابط صمیمی همسر با دلزدگی زناشویی در همسران معتادان مرد اهواز

صفحات

 صفحه شروع 61 | صفحه پایان 78

چکیده

 هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین ویژگی های شخصیت (عصبیت, برون گرایی, باز بودن, توافق و وجدانی بودن) و روابط صمیمی همسر با دلزدگی زناشویی همسران معتادان مرد مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهر اهواز بود. نمونه مورد مطالعه در این پژوهش شامل 200 نفر از همسران معتادان متاهل بود که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه شخصیتی نئو, مقیاس صمیمیت و مقیاس دلزدگی زناشویی پاینز بودند. تحقیق حاضر از نوع همبستگی بود. داده ها با استفاده از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش بیانگر وجود رابطه مثبت بین ویژگی شخصیت عصبیت با دلزدگی زناشویی و رابطه منفی بین ویژگی های شخصیت برون گرایی, باز بودن, توافق و وجدانی بودن و روابط صمیمی همسر با دلزدگی زناشویی بود. همچنین تحلیل رگرسیون نشان داد که ویژگی شخصیت عصبیت, روابط صمیمی همسر و ویژگی شخصیت توافق پذیری پیش بین های مناسبی برای متغیر ملاک یعنی دلزدگی زناشویی هستند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی