video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,236

دانلود:

1,932

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارتباط ساده و چندگانه عزت نفس، احساس تنهایی و ابراز وجود با کمرویی

صفحات

 صفحه شروع 53 | صفحه پایان 62

چکیده

 در این تحقیق رابطه ساده و چندگانه عزت نفس, احساس تنهایی و ابراز وجود با کمرویی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری این تحقیق دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اهواز بودند که در سال تحصیلی 89- 1388 مشغول تحصیل بوده اند. نمونه آماری این تحقیق از 225 نفر (97 پسر و 128 دختر) تشکیل شده است که از بین دانشجویان آن دانشگاه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه احساس تنهایی اپیلائو و کاترونا (1980), عزت نفس روزنبرگ (1965), ابراز وجود هرزبرگر و همکاران (1984) و کمرویی چک و باس (1983) استفاده شد. نتایج نشان داد که بین متغیرهای عزت نفس, ابراز وجود و کمرویی همبستگی منفی معنی دار و بین احساس تنهایی و کمرویی همبستگی مثبت وجود دارد. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان می دهد بین متغیرهای پیش بین (عزت نفس, احساس تنهایی و ابراز وجود) با کمرویی ضریب همبستگی چندگانه ( (MR=0.343وجود داردکه در سطح p<0.0001 معنی دار است و مقدار آن نیز از ضرایب همبستگی ساده هر یک از آن متغیرها با کمرویی بیشتر است. در مجموع این سه متغیر پیش بین, 0.11 واریانس متغیر ملاک یعنی کمرویی را تبیین می کنند. نتایج همچنین نشان می دهد که متغیر عزت نفس, احساس تنهایی, ابراز وجود و احساس تنهایی به طور معنی داری واریانس کمرویی را تبیین می کنند.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

برنا، محمدرضا، و سواری، کریم. (1389). ارتباط ساده و چندگانه عزت نفس, احساس تنهایی و ابراز وجود با کمرویی. یافته های نو در روان شناسی (روان شناسی اجتماعی)، 5(17)، 53-62. SID. https://sid.ir/paper/175014/fa

Vancouver: کپی

برنا محمدرضا، سواری کریم. ارتباط ساده و چندگانه عزت نفس, احساس تنهایی و ابراز وجود با کمرویی. یافته های نو در روان شناسی (روان شناسی اجتماعی)[Internet]. 1389؛5(17):53-62. Available from: https://sid.ir/paper/175014/fa

IEEE: کپی

محمدرضا برنا، و کریم سواری، “ارتباط ساده و چندگانه عزت نفس, احساس تنهایی و ابراز وجود با کمرویی،” یافته های نو در روان شناسی (روان شناسی اجتماعی)، vol. 5، no. 17، pp. 53–62، 1389، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/175014/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی