مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

747

دانلود:

265

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تاثیر میزان نیتروژن و مدت زمان تداخل علف های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای (.Zea mays L)

صفحات

 صفحه شروع 103 | صفحه پایان 123

چکیده

 به منظور بررسی تاثیر میزان نیتروژن و دوره های زمانی تداخل علف های هرز بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت (Zea mays L.), ﺁزمایشی در تابستان سال 89 در محل ایستگاه مرکز تحقیقات کشاورزی اهواز, به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار به اجرا در ﺁمد. فاکتور اصلی مقادیر مختلف نیتروژن شامل 3 سطح N60, N120 و N180 کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص از منبع اوره و فاکتور فرعی, تداخل علف های هرز شامل 3 سطح, وجین مداوم علف های هرز تا پایان دوره رشد ذرت (W1), وجین یک بار علف های هرز در مرحله 6 برگی (W2) و تداخل کامل علف های هرز با گیاه ذرت تا پایان دوره رشد (W3) بود. نتایج بدست ﺁمده نشان داد که تداخل علف های هرز بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت تاثیر معنی دار داشته است و با افزایش مدت زمان تداخل علف های هرز عملکرد دانه کاهش یافت. افزایش رقابت علف های هرز باعث تاثیر معنی دار وزن هزار دانه, عملکرد دانه, عملکرد بیولوژیکی و شاخص برداشت گردید. اما افزایش میزان نیتروژن از N120 کیلوگرم در هکتار به N180 کیلوگرم در هکتار تاثیر معنی داری بر عملکرد دانه ذرت نداشت و در مواردی (تیمارهای یک بار وجین و تداخل تمام فصل) به دلیل فشار زیاد رقابت از سوی علف های هرز, افزایش نیتروژن موجب کاهش عملکرد دانه ذرت شد. در سطح کم نیتروژن عملکرد بیولوژیکی و در سطح زیاد نیتروژن, عملکرد دانه ذرت بیش تر تحت تاثیر رقابت علف هرز قرار گرفت. بر اساس نتایج این آزمایش می توان نتیجه گرفت که با کاهش مدت زمان رقابت علف هرز, افزایش نیتروژن می تواند موجب افزایش عملکرد دانه گردد. در مقابل با افزایش مدت زمان رقابت علف هرز افزودن عناصر غذایی, رشد علف هرز را بیش از گیاه زراعی تحت تاثیر قرار داده و سبب افزایش توان رقابتی علف های هرز شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  غلامی، مهدی، بذرافشان، فرود، و مجدم، مانی. (1390). بررسی تاثیر میزان نیتروژن و مدت زمان تداخل علف های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای (.Zea mays L). فیزیولوژی گیاهان زراعی، 3(12)، 103-123. SID. https://sid.ir/paper/174521/fa

  Vancouver: کپی

  غلامی مهدی، بذرافشان فرود، مجدم مانی. بررسی تاثیر میزان نیتروژن و مدت زمان تداخل علف های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای (.Zea mays L). فیزیولوژی گیاهان زراعی[Internet]. 1390؛3(12):103-123. Available from: https://sid.ir/paper/174521/fa

  IEEE: کپی

  مهدی غلامی، فرود بذرافشان، و مانی مجدم، “بررسی تاثیر میزان نیتروژن و مدت زمان تداخل علف های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای (.Zea mays L)،” فیزیولوژی گیاهان زراعی، vol. 3، no. 12، pp. 103–123، 1390، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/174521/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی