مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

8,006

دانلود:

723

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر مدیریت مصرف کود فسفر بر عملکرد دانه گندم و جذب کل فسفر در شمال خوزستان

نویسندگان

میرزاشاهی کامران

صفحات

 صفحه شروع 99 | صفحه پایان 114

چکیده

 به منظور بررسی تاثیر مقادیر, روش های مصرف و نوع کود فسفاته بر عملکرد دانه گندم و نیز جذب کل فسفر, آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و 16 تیمار طی دو سال زراعی (88-1386) در مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد – دزفول اجرا گردید. عامل اول سطوح کود فسفر در چهار سطح صفر, 0.5 برابر توصیه کود فسفر بر اساس آزمون خاک (معادل با 50 کیلوگرم کود فسفر در هکتار), یک برابر توصیه کود فسفر بر اساس آزمون خاک (معادل با 100 کیلوگرم کود فسفر در هکتار) و 1.5 برابر توصیه کود فسفر بر اساس آزمون خاک (معادل با 150 کیلوگرم کود فسفر در هکتار), عامل دوم روش های مصرف کود فسفر شامل نواری و پخش در سطح و مخلوط با خاک سطحی و عامل سوم نوع کود فسفر شامل سوپر فسفات تریپل و دی آمونیوم فسفات بود. نتایج نشان دادکه سطوح مختلف فسفر و نوع کود مصرفی بر عملکرد دانه, عملکرد کاه و وزن هزار دانه معنی دار شد. روش مصرف کود فقط بر عملکرد کاه معنی دارگردید. بالاترین عملکرد دانه به میزان 5316 کیلوگرم در هکتار از مصرف 50 کیلوگرم کود فسفر در هکتار از دی آمونیوم فسفات بدست آمد. روش مصرف کود فسفر تنها بر شاخص برداشت معنی دار گردید. تاثیر سطوح کود فسفر و روش مصرف آن بر جذب کل فسفر معنی دار شد. تاثیر تیمارهای آزمایش بر کارایی استفاده از فسفر و شاخص برداشت فسفر معنی دار نگردید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  میرزاشاهی، کامران. (1391). تاثیر مدیریت مصرف کود فسفر بر عملکرد دانه گندم و جذب کل فسفر در شمال خوزستان. فیزیولوژی گیاهان زراعی، 4(13)، 99-114. SID. https://sid.ir/paper/174466/fa

  Vancouver: کپی

  میرزاشاهی کامران. تاثیر مدیریت مصرف کود فسفر بر عملکرد دانه گندم و جذب کل فسفر در شمال خوزستان. فیزیولوژی گیاهان زراعی[Internet]. 1391؛4(13):99-114. Available from: https://sid.ir/paper/174466/fa

  IEEE: کپی

  کامران میرزاشاهی، “تاثیر مدیریت مصرف کود فسفر بر عملکرد دانه گندم و جذب کل فسفر در شمال خوزستان،” فیزیولوژی گیاهان زراعی، vol. 4، no. 13، pp. 99–114، 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/174466/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی