مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: فیزیولوژی گیاهان زراعی
سال:1391 | دوره:4 | شماره:13
صفحه شروع:21 | صفحه پایان:36

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

236

دانلود:

122

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

واکنش عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام مختلف کلزا به گرما و تاریخ کاشت

صفحات

 صفحه شروع 21 | صفحه پایان 36

چکیده

 هدف از انجام این آزمایش ارزیابی اثر تاریخ کاشت و تنش گرما در مرحله گلدهی بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد سه رقم کلزای بهاره بود. آزمایش به صورت کرت های یکبار خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در دانشگاه آزاد شوشتر در سال زراعی 90-1389 اجرا شد. سه تاریخ کاشت شامل اول آذر, بیست آذر و ده دی ماه به عنوان فاکتور اصلی و سه رقم کلزا شامل هایولا 308, ساری گل و Heros به عنوان فاکتور فرعی بودند. نتایج نشان داد که تاخیر در تاریخ کاشت سبب کاهش معنی دار عملکرد بیولوژیک, عملکرد دانه و اجزای عملکرد (به استثنای تعداد دانه در خورجین) شد. ارقام از نظر عملکرد دانه و اجزای عملکرد تفاوت معنی دار داشتند, اما از نظر عملکرد بیولوژیک متفاوت نبودند. ارقام هایولا 308 و Heros به ترتیب با 3189.1 و 2017.5 کیلوگرم در هکتار, بیشترین و کمترین عملکرد دانه را تولید کردند. بین اجزای عملکرد دانه, تعداد خورجین در بوته بیشتر از دو جزء دیگر تعیین کننده عملکرد ارقام بود. با این حال تعداد دانه در خورجین در دستیابی به عملکرد دانه رقم هایولا 308 موثر بود. رقم زودرس هایولا 308 در تاریخ کاشت اول آذر ماه با تولید 3630.3 کیلوگرم در هکتار و رقم دیررس  1310.2 Herosکیلوگرم در هکتار در تاریخ کاشت ده دی ماه بیشترین و کمترین عملکرد دانه را کسب کردند. بر اساس نتایج این آزمایش, ارقام متوسط رس و دیررس کلزا در منطقه خوزستان مناسب نیستند و برای اجتناب از تنش گرما ارقام زودرس مناسب تر می باشند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی