مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: فیزیولوژی گیاهان زراعی
سال:1391 | دوره:4 | شماره:13
صفحه شروع:115 | صفحه پایان:125

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

158

دانلود:

77

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر کم آبیاری در سطوح کودی نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم و کاهش مصرف آب

نویسنده

عصاره علی

صفحات

 صفحه شروع 115 | صفحه پایان 125

چکیده

 با توجه به محدود بودن منابع آب کشاورزی, بکارگیری هر راهکار به منظور صرفه جویی در آب بسیار مهم است. یکی از این راهکارها کم آبیاری می باشد. در این تحقیق هدف بررسی تنش خشکی به صورت قطع آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم چمران در سطوح مختلف کود نیتروژن و تعیین راهکارهایی جهت دستیابی به افزایش بازدهی مصرف منابع آب می باشد. این پژوهش در سال زراعی 87-1386 در مزرعه مرکز تحقیقات کشاورزی اهواز در سه تیمار آبیاری I1 (بدون تنش),I2  (قطع آبیاری در مرحله ظهور سنبله) و I3 (قطع آبیاری در مرحله شیری شدن دانه) و پنج سطح نیتروژن با مقادیرN1  بدون مصرف کود, N2=40, N3=80, N4=120 و N5=160 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار مورد بررسی قرارگرفت. آزمایش به صورت اسپیلت پلات در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. نتایج نشان داد که تیمار I1 با شاخص سطح برگ 7.37 بیشترین و تیمار I2 با شاخص سطح برگ 6.27 کمترین مقدار را به خود اختصاص داده اند. تیمار I1 با مقدار 1828.5 گرم بر متر مربع بیشترین و تیمار I2 با مقدار 1368 گرم بر متر مربع کمترین مقدار ماده خشک را تولید کردند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تیمارهای آبیاری بر کل ماده خشک, عملکرد دانه, عملکرد کاه, شاخص برداشت, وزن هزار دانه, تعداد سنبله در متر مربع و تعداد دانه در سنبله در سطح 1 درصد معنی دار بود ولی بر میزان کروفیل برگ پرچم معنی دار نبود. همچنین تیمارهای نیتروژن بر کل ماده خشک, عملکرد دانه, عملکرد کاه, شاخص برداشت, وزن هزار دانه, تعداد دانه در سنبله, تعداد سنبله در متر مربع و میزان کروفیل برگ پرچم درسطح 1 درصد معنی دار شد. بطوریکه تیمار I3 با راندمان 48.11 گرم دانه بر مترمربع به ازا مصرف یک متر مکعب آب بیشترین راندمان اقتصادی و تیمارهای I1 و I2 با راندمان های به ترتیب 470.2 و 42.38 گرم دانه بر متر مربع به ازا مصرف یک متر مکعب آب در رده های بعدی با تفاوت معنی داری در سطح 5 درصد از یکدیگر قرار داشتند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی