مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: فیزیولوژی گیاهان زراعی | سال:1391 | دوره:4 | شماره:15 | صفحه شروع:43 | صفحه پایان:57

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

259

دانلود:

88

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر میزان مصرف بذر و سطوح مختلف کود نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی کلزا در کشت دوم بعد از برنج در غرب مازندران

صفحات

 صفحه شروع 43 | صفحه پایان 57

چکیده

 جهت بررسی تاثیر کود نیتروژن و تراکم بذر بر خصوصیات زراعی و عملکرد کلزا این تحقیق به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سال زراعی 1388 اجرا شد. تیمار نیتروژن خالص شامل کاربرد 0, 100, 200 و 300 کیلوگرم در هکتار در کرت های اصلی و میزان مختلف بذر شامل 6, 8 و 10 کیلوگرم در هکتار در کرت های فرعی قرار گرفتند. نتایج به دست آمده نشان داد که تاثیر مقدار مصرف کود نیتروژن بر ارتفاع بوته, تعداد شاخه فرعی, تعداد خورجین در بوته, وزن هزار دانه, عملکرد دانه, درصد روغن و عملکرد روغن معنی دار بودند. نتایج مقایسه میانگین عملکرد دانه و روغن نشان داد که مصرف 300 و 200 کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص به ترتیب با 4806 و 1353 کیلوگرم در هکتار برتر از سایر سطوح بودند. اثر میزان بذر بر تعداد شاخه فرعی, تعداد خورجین در بوته, عملکرد دانه و روغن معنی دار بود. مقایسه میانگین ها نشان داد که اثر میزان بذر بر عملکرد دانه و روغن با مصرف شش کیلوگرم بذر به ترتیب با میانگین های 4100 و 1164 کیلوگرم در هکتار, برتر از دیگر مقادیر بودند. در مقایسه اثرات متقابل نیتروژن و میزان بذر, بیشترین عملکرد دانه و روغن از مصرف 300 کیلوگرم نیتروژن خالص و شش کیلوگرم بذر در هکتار به ترتیب با میانگین های 4887 و 1236 کیلوگرم بدست آمد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID