مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

114

دانلود:

18

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی صفات کمی و کیفی ارقام کلزا تحت شرایط تنش رطوبتی و شناسایی بهترین رقم بر اساس شاخص های مقاومت

صفحات

 صفحه شروع 17 | صفحه پایان 28

چکیده

 به منظور مطالعه اثر تنش خشکی بر روی برخی صفات کمی و کیفی ارقام کلزا و ارزیابی تحمل به خشکی این ارقام, آزمایشی در سال 1386 در مزرعه ای واقع در 5 کیلومتری غرب شهر شیروان, به صورت فاکتوریل و در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. تیمارهای آزمایش ترکیبی از سه سطح تنش خشکی =S1 بدون قطع آبیاری, =S2 قطع آبیاری در مرحله رشد رویشی (ساقه دهی) و =S3 قطع آبیاری در مرحله رشد زایشی (گلدهی), و سه واریته مختلف کلزا =C1 زرفام, =C2اورنیت و =C3 لیکورد بود. صفات مورد بررسی در این آزمایش عبارت بودند از عملکرد بیولوژیک, عملکرد دانه, وزن هزار دانه, غلظت روغن و پروتئین دانه کلزا. نتایج نشان داد که تنش خشکی اثر منفی معنی داری بر کلیه صفات اندازه گیری داشته است. به طوری که بالاترین میزان عملکرد بیولوژیک, عملکرد دانه , وزن هزار دانه و غلظت روغن و پروتئین موجود در دانه از تیمار عدم تنش حاصل شد. در بین ارقام نیز رقم زرفام در کلیه صفات بالاترین مقادیر را به استثنای غلظت روغن و پروتئین دانه دارا بود. بر اساس شاخص های مقاومت MP,GMP   STI ورقم زرفام در بالاترین سطح قرار داشت و به عنوان مقاوم ترین رقم شناخته شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی