مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

291

دانلود:

43

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اثر تنش گرما بر کیفیت تبدیل دانه ارقام برنج در خوزستان

صفحات

 صفحه شروع 5 | صفحه پایان 21

چکیده

 این پژوهش با هدف تعیین نقش تنش گرما در کیفیت تبدیل و خصوصیات فیزیکی دانه ارقام برنج در استان خوزستان طراحی و اجرا گردید. آزمایش با دو عامل تاریخ کاشت و رقم به صورت کرت های یک بار خرد شده, در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و سه تکرار به مدت دو سال (1385 و 1386) در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی شاوور وابسته به مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان اجرا شد. سه تاریخ کاشت (2.15, 3.5 و 3.25) درکرت های اصلی و 5 رقم برنج شامل ارقام هویزه و حمر (متحمل به گرما) عنبوری قرمز و چمپا (حساس به گرما) و رقم پرمحصول دانیال (نیمه متحمل به گرما) در کرت های فرعی قرار گرفتند. نتایج تجزیه مرکب نشان داد اثر متقابل بین رقم و تاریخ کاشت در تمامی صفات معنی دار بود. به عبارتی ارقام, بسته به شرایط حرارتی واکنش متفاوتی داشتند. به طوریکه در تاریخ کاشت سوم به دلیل دمای کم تر و هوای خنک تر راندمان تبدیل, درصد برنج کامل, درجه تبدیل, درصد برنج قهوه ای و طول و عرض دانه بیش ترین مقدار را داشتند اما از کم ترین درصد پوسته و سبوس و برنج خرد برخوردار بودند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی