مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: راهبردهای آموزش (راهبردهای آموزش در علوم پزشکی) | سال:1389 | دوره:3 | شماره:3 | صفحه شروع:127 | صفحه پایان:131

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

146

دانلود:

88

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

عوامل پیش گویی کننده عملکرد تحصیلی در دانش آموختگان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کاشان

صفحات

 صفحه شروع 127 | صفحه پایان 131

چکیده

 اهداف: شناسایی عوامل موثر بر وضعیت تحصیلی از اهمیت ویژه برخوردار است. با توجه به تناقضات موجود در ارتباط با عوامل تاثیرگذار, مطالعه ای با هدف شناسایی عوامل پیشگویی کننده وضعیت تحصیلی روی کلیه دانش آموختگان رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کاشان انجام شد.روش ها: در این مطالعه مقطعی کلیه 482 دانش آموخته کارشناسی پیوسته رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کاشان از سال 1365 تا انتهای 1382 به صورت سرشماری انتخاب شدند. پرسش نامه ای مشتمل بر اطلاعات دموگرافیک, معیارهای پذیرش, پیشینه و وضعیت تحصیلی دانش آموخته مورد استفاده قرار گرفت. اطلاعات با استفاده از آزمون T مستقل و آنالیز رگرسیون خطی چندمتغیره به روش گام به گام تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: جنسیت مونث, استفاده از سهمیه مناطق, سن پایین تر در بدو ورود به دانشگاه و معدل دیپلم بالاتر بر عملکرد تحصیلی تاثیر مثبت داشتند (p<0.0001)؛ بر اساس نتایج آنالیز رگرسیون, 27.1% واریانس مشاهده شده در وضعیت عملکرد تحصیلی توسط 4 متغیر معدل دیپلم, جنسیت, سابقه انتقال از دیگر دانشگاه ها و نوع سهمیه ورودی تبیین شد (p<0.0001 ,F=38.72) ؛ معدل دیپلم به تنهایی 22.4% واریانس را تبیین کرد.نتیجه گیری: مسوولان باید با توجه به نقش پیش گویی کنندگی پیشینه تحصیلی, معیارهای پذیرش و فاکتورهای دموگرافیک در عملکرد تحصیلی دانشجویان پرستاری, در راستای بهبود عملکرد تحصیلی آنها برنامه ریزی و اقدام نمایند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID