مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مدل سازی در مهندسی | سال:1390 | دوره:9 | شماره:25 | صفحه شروع:21 | صفحه پایان:31

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

138

دانلود:

81

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مطالعه تجربی فواره خروجی از افشانه نمونه سازی شده تزریق مستقیم گاز

صفحات

 صفحه شروع 21 | صفحه پایان 31

چکیده

 در این مقاله از روش نوری شیلرین مبتنی بر عکس برداری سریع برای اندازه گیری ویژگی های هندسی فواره تزریق مستقیم گاز استفاده شد. پارامترهای عمق نفوذ محوری و زاویه فواره در نسبت فشارهای 2, 3 و 4 و قطرهای سوراخ افشانه تک سوراخ نمونه سازی شده 0.4, 0.5 و0.6  با استفاده از روش پردازش تصویر نرم افزاری و با تحلیل عکس های شیلرین فواره گذرای گاز هلیوم محاسبه شدند. روشی بر مبنای فیلتر گوسی برای لبه یابی تصاویر شیلرین ارائه شد. روش استانده J2715 SAE برای اندازه گیری زاویه فواره مورد استفاده قرار گرفت و از معیار قطر معادل برای بی بعد سازی عمق نفوذ استفاده شد. نتایج تجربی به دست آمده نشان دادند که رابطه خطی بین عمق نفوذ بی بعد و زمان بی بعد وجود دارد و شیب این خط بین 2.3 تا 2.9 تغییر می کند. نتایج اندازه گیری زاویه نیز نشان دادند زاویه فواره با گذشت زمان از شروع تزریق کاهش می یابد و به مقدار ثابتی در انتهای تزریق می رسد. همچنین نتایج, ماهیت آماری فواره تزریق مستقیم گاز و ضرورت تکرار آزمون ها برای دستیابی به نتایج مطمئن تر را اثبات نمودند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID