مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

223

دانلود:

75

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شبیه سازی عددی جریان و انتقال حرارت جابجایی ترکیبی درون رادیاتور اتومبیل پرشده از نانو سیال و دارای مانع داغ

صفحات

 صفحه شروع 33 | صفحه پایان 46

چکیده

 در این نوشتار به مدل سازی رادیاتور پرشده از نانو سیال و بررسی تغییرات الگوی جریان و عملکرد انتقال حرارت جابجایی ترکیبی درون آن پرداخته می شود. نانو سیال آب- اکسید آلومینیوم درون این رادیاتور, به عنوان سیال عامل در نظر گرفته شده است و ویسکوزیته دینامیکی و ضریب هدایت حرارتی بر طبق مدل های خواص متغیر جدید وابسته به قطر نانوذرات, غلظت آن ها, دما و ... می باشد. دیواره سمت راست, سرد و سایر دیواره ها به صورت آدیاباتیک شبیه سازی گردیده است. از روش حجم محدود با سیستم شبکه جابجاشده برای حل عددی معادلات پیوستگی, ممنتوم و انرژی استفاده شده و این معادلات با بهره گیری از یک کد کامپیوتری به زبان فرترن حل گردیده اند. اثرات پارامترهای بسیار مهمی مانند عدد ریچاردسون, کسر حجمی و ارتفاع مانع و محل استقرار آن درون رادیاتور, در رفتار حرارتی و جریان سیال درون رادیاتور مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج در قالب کانتورهای جریان و دما, همچنین نمودارهای ناسلت ارائه گردیده است. نتایج نشان می دهد با افزایش کسر حجمی نانوذرات و کاهش عدد ریچاردسون, انتقال حرارت درون محفظه افزایش می یابد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی