video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

853

دانلود:

245

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر اریتروپوئتین دردرمان آنمی نارسی

صفحات

 صفحه شروع 5 | صفحه پایان 9

چکیده

 تجویز اریتروپوئتین انسانی باعث تشدید خون سازی در نوزادان نارس می شود. این مطالعه جهت تعیین تاثیر تجویز اریتروپوئتین در درمان آنمی نارسی انجام شده است. نوزادان نارسی که هماتوکریت کمتر از 30 درصد در هفته دوم تا سوم زندگی یا هماتوکریت کمتر از 25 درصد بعد از پایان هفته سوم زندگی داشتند, بطور تصادفی در دو گروه 10 نفری با متوسط سن حاملگی 85/1±1/32 هفته و وزن تولد 218±1489 گرم در گروه شاهد و متوسط سن حاملگی 12/2±5/31 هفته ووزن تولد 227±1367 گرم در گروه مورد قرار گرفتند. در گروه مورد درمان با اریتروپوئتین با میزان 500u/kg دوبار در هفته همراه با آهن خوراکی و در گروه شاهد فقط آهن خوراکی برای مدت 4 هفته تجویز شد. اندازه گیری هماتوکریت و شمارش رتیکولوسیت نوزادان در ابتدای ورود به مطالعه, سه روز بعد از شروع و یک هفته بعد از اتمام مطالعه ارزیابی شد. اندازه گیری وزن, قد و دورسر نیز بطور هفتگی دربیماران انجام گردید. مقایسه مقادیر هماتوکریت و شمارش رتیکولوسیت در نوبت سوم بین دوگروه تفاوت قابل ملاحظه ای را نشان داد (به ترتیب P<0.0001 وP=0.024) و در گروه کنترل تجویز آهن خوراکی به تنهایی, نه تنها باعث افزایش سطح هماتوکریت بیماران نشد بلکه کاهشی در میانگین میزان هماتوکریت در انتهای مطالعه مشاهده شد که با مقادیر اولیه از لحاظ آماری تفاوت قابل ملاحظه ای داشت (P<0.0001).این مطالعه نشان می دهد که تجویز اریتروپوئتین انسانی همراه با آهن خوراکی در درمان آنمی نارسی تاثیر قابل ملاحظه ای در افزایش هماتوکریت دارد و با افزایش واضح سطح هماتوکریت احتمالا در صورتی که بتوانیم مقادیر خون از دست رفته جهت انجام آزمایشات را به حداقل برسانیم, می تواند نیاز به تجویز خون را در این بیماران کاهش دهد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  محمدزاده، اشرف، شاه فرهت، احمد، و ناصری، فاطمه. (1383). اثر اریتروپوئتین دردرمان آنمی نارسی. مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان)، 11(2 (مسلسل 32))، 5-9. SID. https://sid.ir/paper/17380/fa

  Vancouver: کپی

  محمدزاده اشرف، شاه فرهت احمد، ناصری فاطمه. اثر اریتروپوئتین دردرمان آنمی نارسی. مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان)[Internet]. 1383؛11(2 (مسلسل 32)):5-9. Available from: https://sid.ir/paper/17380/fa

  IEEE: کپی

  اشرف محمدزاده، احمد شاه فرهت، و فاطمه ناصری، “اثر اریتروپوئتین دردرمان آنمی نارسی،” مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان)، vol. 11، no. 2 (مسلسل 32)، pp. 5–9، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/17380/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی