مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

324

دانلود:

152

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل دینامیکی سرریز نیلوفری با در نظر گرفتن اندرکنش سرریز، مخزن و پی

صفحات

 صفحه شروع 91 | صفحه پایان 110

چکیده

 تجربه های حاصل از زلزله های گذشته و مطالعات میدانی بیان کننده این مطلب است که بزرگنمایی حاصل از توپوگرافی و محیط اطراف سازه, در خرابی های مشاهده شده در اثر زلزله نقش زیادی داشته است. در این مقاله ابتدا فرمولبندی اندرکنش دینامیکی سازه ها با محیط اطراف با استفاده از روش اجزای مرزی چند دامنه در فضای فرکانسی ارائه شده است. سپس مثال هایی به منظور بررسی صحت نتایج تحقیق حاضر و مقایسه آن با تحقیق های انجام شده, ارائه شده است. همچنین نتایج عددی تحلیل دینامیکی مدل سه بعدی سرریز نیلوفری سد بارزو شیروان با در نظر گرفتن اندرکنش آن با محیط اطراف بررسی شده است. بدین منظور هر یک از محیط های سرریز, مخزن و پی به صورت مجزا مدل و سپس مدلی که شامل هر سه محیط باشد, ارائه شده است. نتایج تحلیل برای هر یک از مدل ها به طور مجزا ارائه شده و سپس اثر محیط های اطراف سرریز بر روی پاسخ دینامیکی آن در مدل نهایی مورد بررسی قرار گرفته است. در این بررسی کلیه پارامترهای موثر نظیر شکل ناهمواری, خواص مکانیکی مصالح (جرم حجمی, ضریب پوآسون, مدول برشی), فرکانس تحریک, نوع موج برخوردی (P, SH, SV), آزیموت و زاویه برخورد موج بر پاسخ دینامیکی سرریز, در نظر گرفته شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که انعطاف پذیری پی, باعث کاهش سختی سیستم و در نتیجه کاهش در فرکانس های مدهای ارتعاشی سیستم می شود. اندرکنش سیال با سازه, تغییرات اساسی در پاسخ لرزه ای سیستم خواهد گذاشت به گونه ای که مقادیر پاسخ ها در فرکانس های پایین تر از 1.5 برابر فرکانس مد اول ارتعاش سرریز, افزایش یافته و در فرکانس های بالاتر از آن, کاهش یافته است. همچنین وجود سیال در تماس با بدنه سازه باعث افزایش جرم موثر و کاهش فرکانس های ارتعاشی سیستم می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی