video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,358

دانلود:

280

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تعیین مقدار فلوئور موجود در شبکه توزیع آب آشامیدنی شهرهای همدان و بهار از سال 77 لغایت 78

صفحات

 صفحه شروع 42 | صفحه پایان 47

کلیدواژه

چکیده

 این مطالعه با هدف تعیین میزان فلوئور موجود در آب آشامیدنی شهرهای بهار و همدان طی سال 77 لغایت 78 اجرا گردید. پس از انجام مطالعه مقدماتی حجم نمونه لازم طی یکسال برای شهر همدان 120 و شهر بهار 30 نمونه برآورد گردید. جهت بررسی نمونه ها از نظر حداقل و حداکثر غلظت مجاز فلوئور در آب آشامیدنی از استانداردهای اعلام شده توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران استفاده شد. نتایج نشان داد که میانگین یکساله فلوئور موجود در آب آشامیدنی شهرهای همدان و بهار به ترتیب 0.198 و 0.6 میلی گرم در لیتر می باشد که بر اساس استانداردهای توصیه شده کمتر از حداقل لازم با توجه به درجه حرارت در فصول مختلف است. یافته ها نشان داد که تفاوت غلظت فلوئور در آب دو شهر از لحاظ اماری معنی دار است (p<0.001). این تفاوت به تفکیک مقایسه فصول مختلف نیز صادق بود. با استفاده از آزمون شفه مشخص گردید که اختلاف غلظت در فصول مختلف مربوط به پائین بودن غلظت فلوئور آب هر دو شهر در فصل تابستان می باشد (p<0.001).با توجه به نتایج بدست آمده از این تحقیق می توان گفت که میانگین غلظت سالیانه فلوئور موجود در آب آشامیدنی شهر همدان اختلاف معنی داری با حداقل غلظت فلوئور مورد نیاز استاندارد دارد. در فصل تابستان این اختلاف فاحش تر است (p<0.001). البته غلظت فلوئور آب شهر بهار اگرچه به میزان استاندارد نزدیکتر می باشد ولی از نظر آماری بازهم این اختلاف معنی دار است (p<0.001). در پایان توصیه می شود جهت رفع این کمبود ابتدا از محلول های دهانشویه بخصوص برای کودکان دبستانی و سپس بعنوان طرحی اساسی تزریق فلوئور به آب آشامیدنی به اجرا گذارده شود.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  سمرقندی، محمدرضا، و صدری، غلامحسین. (1380). تعیین مقدار فلوئور موجود در شبکه توزیع آب آشامیدنی شهرهای همدان و بهار از سال 77 لغایت 78. مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان)، 8(3 (مسلسل 21))، 42-47. SID. https://sid.ir/paper/17362/fa

  Vancouver: کپی

  سمرقندی محمدرضا، صدری غلامحسین. تعیین مقدار فلوئور موجود در شبکه توزیع آب آشامیدنی شهرهای همدان و بهار از سال 77 لغایت 78. مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان)[Internet]. 1380؛8(3 (مسلسل 21)):42-47. Available from: https://sid.ir/paper/17362/fa

  IEEE: کپی

  محمدرضا سمرقندی، و غلامحسین صدری، “تعیین مقدار فلوئور موجود در شبکه توزیع آب آشامیدنی شهرهای همدان و بهار از سال 77 لغایت 78،” مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان)، vol. 8، no. 3 (مسلسل 21)، pp. 42–47، 1380، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/17362/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی