video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,111

دانلود:

203

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تاثیر طول مدت تزریق هپارین زیر جلدی بر شدت درد محل تزریق بیماران بستری در بخشهای منتخب بیمارستانهای قلب حضرت فاطمه (س) و شهید بهشتی شیراز در سال 1381

صفحات

 صفحه شروع 55 | صفحه پایان 59

چکیده

 این مطالعه,  پژوهشی نیمه تجربی است که با هدف بررسی تاثیر طول مدت تزریق هپارین زیر جلدی به مدت 10 ثانیه و 30 ثانیه بر شدت درد محل تزریق در بیماران بستری در بخشهای منتخب بیمارستانهای قلب حضرت فاطمه (س) و شهید بهشتی شیراز در سال 1381 صورت گرفت. حجم نمونه این پژوهش,  بر اساس مطالعه مقدماتی 167 نفر برآورد گردید که به صورت متوالی مورد مطالعه قرار گرفتند . جهت گردآوری داده ها از چک لیست پژوهشگر ساخته که از دو بخش ویژگیهای فردی و بخش مربوط به ثبت میزان شدت درد تشکیل شده بود استفاده گردید. جهت ارزیابی شدت درد از مقیاس مقایسه ای دیداری بلافاصله پس از تزریق استفاده شد. در این مطالعه داده ها با استفاده از شاخصهای مرکزی و پراکندگی و آزمون پارامتریک ( t زوج) و بی پارامتریک (مان وایتنی یو وکروسکال والیس) تجزیه و تحلیل شدند.نتایج نشان داد که روش تزریق با طول مدت 30 ثانیه به طور معنی داری شدت درد را کاهش می دهد (P<0.001) به طوری که میانگین شدت درد در روش تزریق با طول مدت 10 ثانیه (38/35 ± 12/38) بیشتر از میانگین شدت درد در روش تزریق با طول مدت 30 ثانیه (62/30 ± 66/22) بود. مردان و زنان در هر دو روش تزریق با طول مدت 10 و30 ثانیه از نظر شدت درد محل تزریق اختلاف معنی داری داشتند (P<0.001) به طوری که میانگین شدت درد زنان در روش تزریق با طول مدت 10 ثانیه و 30 ثانیه بیشتر از میانگین شدت درد مردان بود. گروههای سنی در روش تزریق با طول مدت 10 ثانیه از نظر شدت درد اختلاف معنی داری داشتند (P<0.05). به طوری که بیشترین میانگین شدت درد مربوط به گروه سنی 70 ـ 61 سال و کمترین میانگین شدت درد مربوط به گروه سنی 50 ـ 17 سال بود ولی میانگین شدت درد در تمام گروههای سنی در روش تزریق با طول مدت 30 ثانیه تقریبا یکسان بوده است. بنابراین یافته های مطالعه نشان داد تزریق هپارین زیر جلدی با مدت زمان طولانی تر,  شدت درد محل تزریق را خصوصاً در زنان کاهش می دهد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  تهرانی نشاط، بنفشه، عزیززاده فروزی، منصوره، و محمدعلی زاده، سکینه. (1383). بررسی تاثیر طول مدت تزریق هپارین زیر جلدی بر شدت درد محل تزریق بیماران بستری در بخشهای منتخب بیمارستانهای قلب حضرت فاطمه (س) و شهید بهشتی شیراز در سال 1381. مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان)، 11(4 (مسلسل 34))، 55-59. SID. https://sid.ir/paper/17355/fa

  Vancouver: کپی

  تهرانی نشاط بنفشه، عزیززاده فروزی منصوره، محمدعلی زاده سکینه. بررسی تاثیر طول مدت تزریق هپارین زیر جلدی بر شدت درد محل تزریق بیماران بستری در بخشهای منتخب بیمارستانهای قلب حضرت فاطمه (س) و شهید بهشتی شیراز در سال 1381. مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان)[Internet]. 1383؛11(4 (مسلسل 34)):55-59. Available from: https://sid.ir/paper/17355/fa

  IEEE: کپی

  بنفشه تهرانی نشاط، منصوره عزیززاده فروزی، و سکینه محمدعلی زاده، “بررسی تاثیر طول مدت تزریق هپارین زیر جلدی بر شدت درد محل تزریق بیماران بستری در بخشهای منتخب بیمارستانهای قلب حضرت فاطمه (س) و شهید بهشتی شیراز در سال 1381،” مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان)، vol. 11، no. 4 (مسلسل 34)، pp. 55–59، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/17355/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی