video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

583

دانلود:

191

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تاثیر سولفات منیزیم در بهبود پیش آگهی بیمارستانی بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد توام با ST elevation

نویسندگان

امامی فرزاد

صفحات

 صفحه شروع 46 | صفحه پایان 49

چکیده

 در جریان انفارکتوس, منیزیم داخل سلولی میوکارد کاهش می یابد. از این رو استفاده از سولفات منیزیم تزریقی می تواند بعنوان یک روش درمانی مورد استفاده قرار گیرد. اما میزان و نوع اثرات آن در پرده ابهام می باشد که برای بررسی آنها این مطالعه با هدف تعیین تاثیر سولفات منیزیم در پیش آگهی داخل بیمارستانی بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد طراحی شده است .تعداد 60 بیمار مبتلا به AMI در دو گروه مساوی به طور تصادفی تقسیم شدند. در یک گروه سولفات منیزیم بصورت وریدی بادوز8mmol  در طی 5 دقیقه اول و به دنبال آن 65mmol در عرض 24 ساعت بعد تزریق گردید و در گروه دیگر با میزان مساوی سرم دکستروز 5% (پلاسبو) تزریق شد. دو گروه از لحاظ مرگ و میر داخل بیمارستانی, آریتمی های بطنی و کسر خروجی (Ejection Fraction) مورد مقایسه قرار گرفتند.فراوانی وجود آریتمی بطنی در گروه درمانی و پلاسبو بترتیب 7نفر (23.3%) و19نفر (3/63%) بود که از نظر آماری اختلاف معنی دار بود(P=0.002). همچنین فراوانی مرگ در گروه درمانی و پلاسبو به ترتیب یک نفر (3/3%) و4 نفر(3/13%) بود که اختلاف معنی دار نبود (P=0.177). در موردEF  نیز میانگین آن در گروه درمانی و پلاسبو بترتیب3/54% و 5/46% بوده و بر اساس آزمون آماری این اختلاف معنی دار بود (P=0.003). نتایج این مطالعه نشان داد که داروی سولفات منیزیم وریدی در کاهش آریتمی های بطنی پس از انفارکتوس حاد میوکارد موثر بوده و همچنین EF را نیز بطور مشخص افزایش می دهد. در مورد فراوانی مرگ و میر, با وجود کاهش آن در گروه درمانی, این مقدار کاهش از نظر آماری معنی دار نبود.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  امامی، فرزاد. (1383). بررسی تاثیر سولفات منیزیم در بهبود پیش آگهی بیمارستانی بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد توام با ST elevation. مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان)، 11(4 (مسلسل 34))، 46-49. SID. https://sid.ir/paper/17352/fa

  Vancouver: کپی

  امامی فرزاد. بررسی تاثیر سولفات منیزیم در بهبود پیش آگهی بیمارستانی بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد توام با ST elevation. مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان)[Internet]. 1383؛11(4 (مسلسل 34)):46-49. Available from: https://sid.ir/paper/17352/fa

  IEEE: کپی

  فرزاد امامی، “بررسی تاثیر سولفات منیزیم در بهبود پیش آگهی بیمارستانی بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد توام با ST elevation،” مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان)، vol. 11، no. 4 (مسلسل 34)، pp. 46–49، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/17352/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی