مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان) | سال:1381 | دوره:9 | شماره:1 (مسلسل 23) | صفحه شروع:21 | صفحه پایان:26

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

248

دانلود:

84

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی ارتباط سکته مغزی با میزان شاخص توده عضلانی بدن در بیماران بستری شده در بخش نورولوژی بیمارستان سینا همدان در سال 1379

صفحات

 صفحه شروع 21 | صفحه پایان 26

چکیده

 سکته مغزی شایعترین اختلال نورولوژیک ناتوان کننده و سومین علت مرگ در ایالات متحده می باشد ریسک فاکتورهای مختلفی در مورد سکته مغزی مورد تحقیق قرار گرفته اند که مهمترین آنها شامل سن, جنس, هیپرکلسترولمی, استعمال سیگار, مصرف الکل, وجود بیماری قلبی (بخصوص فیبریلاسیون دهلیزی), دیابت, مصرف کنتراسپتیو های خوراکی, مصرف بعضی داروها و غیره می باشند. در مورد چاقی که معیار آن شاخص توده عضلانی بدن (Body Mass Index) است و ارتباط آن با سکته مغزی مطالعات گوناگونی صورت گرفته ولی هنوز نتایج قطعی بدست نیامده است. در این تحقیق سعی شده تا اثر BMI در دو نوع سکته مغزی ایسکمیک و هموراژیک و جدای از اثر سایر ریسک فاکتورها مورد ارزیابی قرار گیرد.در این مطالعه مجموعا 200 نفر مورد بررسی قرار گرفتند که 80 نفر از آنها بیماران سکته مغزی (هموراژیک ـ ایسکمیک) بستری شده در بخش نورولوژی بیمارستان سینا همدان در سال 1379 بودند و120 نفر بقیه از افراد بدون سکته بودند که بعنوان گروه شاهد انتخاب شدند. هر دو گروه از نظر متغیر B M I و سایر ریسک فاکتورها مورد بررسی قرار گرفتند و سپس نتایج بدست آمده پس از استخراج از چک لیست در دو گروه مقایسه و با استفاده از آزمون Mantel-Haenszel و t-Student تست گردیدند.میانگین BMI در گروه سکته مغزی ایسکمیک و شاهد معنی دار نبود(P=0.69)  و همچنین این میانگین در گروه هموراژیک و شاهد نیز معنی دار نبود (P=0.83). نسبت شانس BMI را در سکته مغزی ایسکمیک با تطابق با سایر ریسک فاکتورها ارزیابی نموده که مشخص شد هیچیک از این ریسک فاکتورها در این مطالعه بعنوان مخدوش کننده تاثیر ندارند. از این تحقیق نتیجه می شود که بین چاقی یا شاخص توده عضلانی بدن وسکته مغزی ارتباط معنی داری وجود ندارد. بنابراین تلاش بیشتر در جهت پیشگیری از سایر ریسک فاکتورهای ذکر شده باید انجام پذیرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID