مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: تحقیقات سیاسی و بین المللی
سال:1391 | دوره:4 | شماره:11
صفحه شروع:123 | صفحه پایان:156

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

834

دانلود:

218

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

جایگاه حزب اله لبنان در استراتژی بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران

صفحات

 صفحه شروع 123 | صفحه پایان 156

چکیده

 هدف این مقاله شناسایی و تحلیل جایگاه حزب اله لبنان در استراتژی بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران است. اقدامات حزب اله لبنان در مجاور مرزهای اسراییل (به عنوان تهدید اصلی علیه جمهوری اسلامی ایران) ضمن دادن موقعیت مهم به این جنبش منجر به افزایش توان بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران گردیده است. بنابراین سوال اصلی مقاله حاضر این است که: حمایت جمهوری اسلامی ایران از حزب اله لبنان چه تاثیراتی بر توان بازدارندگی ایران دارد؟ در پاسخ به سوال فوق, فرضیه تحقیق آن است که: حمایت جمهوری اسلامی ایران از حزب اله موجب افزایش قدرت بازدارندگی ایران می گردد. در راستای آزمون فرضیه فوق, با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی متغیرهایی مانند افزایش عمق استراتژیک ایران, شکست استراتژی بازدارندگی و کاهش ضریب امنیت نظامی اسراییل و کاهش احتمال حمله نظامی به ایران مورد بحث قرار گرفت. نتایج تحقیق حاکی از این است که: حمایت جمهوری اسلامی ایران از حزب اله در مسیر مواجهه با رژیم اسراییل از یک سو, موجب شکست بازدارندگی و کاهش امنیت ملی اسراییل گردیده و از سوی دیگر, ضمن افزایش عمق استراتژیک جمهوری اسلامی ایران منجر به کاهش احتمال هر گونه تهاجم نظامی علیه ایران شده است. این وضعیت, در نهایت باعث افزایش قدرت بازدارندگی غیرمستقیم منطقه ای و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران شده است.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی