مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

165

دانلود:

78

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر افزودن یون کروم بر آنالیز فازی، ریزساختاری و خواص مغناطیسی بدنه های هگزافریت استرانسیوم تهیه شده به روش حالت جامد

صفحات

 صفحه شروع 25 | صفحه پایان 34

چکیده

 بدنه های سخت مغناطیسی هگزافریت استرانسیوم همچنان اهمیت خود را در صنایع مایکروویو, ساخت موتورهای الکتریکی, صنایع کشاورزی (آبیاری بارانی) و غیره دارا می باشند. در تحقیق حاضر, نقش افزودن یون کروم بر آنالیز فازی, ریزساختاری و خواص مغناطیسی بدنه های هگزافریت استرانسیوم تهیه شده به روش حالت جامد مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد انتخاب نسبت مولی مناسب اکسید آهن و اکسید استرانسیوم (n=6), درجه حرارت پخت اول (1210 درجه سانتی گراد) به منظور تشکیل فاز مغناطیسی هگزافریت استرانسیوم و درجه حرارت پخت دوم (1220 درجه سانتی گراد) جهت ساخت بدنه با خواص مغناطیسی مناسب در حضور افزودنی کروم الزامی می باشد. بررسی الگوی تفرق اشعهX  به همراه اندازه گیری مشخصات ریزساختاری (SEM) نشان داد که میزان بهینه افزودنی کروم 0.3 مول (SrCr0.3Fe11.7O19) بوده و نیروی وادارندگی مغناطیسی 3995 Oe, مغناطش باقی مانده 3719 Gs و میزان مربعی شدن 83.5 درصد گردید.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.