Start: 2/7/2023 12:24:21 PMEnd: 2/7/2023 12:24:21 PM >> 860

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

87

دانلود:

27

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی و مطالعه ریزساختار پوشش فولاد زنگ نزن 316L ایجاد شده به روش پاشش شعله ای و تاثیر فاصله اسپری بر روی ریزساختار پوشش

نویسندگان

خدیوی مصطفی

صفحات

 صفحه شروع 69 | صفحه پایان 75

چکیده

 خواص ایجاد شده در پوشش بستگی شدیدی با ریزساختار به وجود آمده در حین فرآیند اسپری حرارتی دارد. بنابراین مطالعه و شناخت ریزساختار پوشش ایجاد شده بر روی زیرلایه, امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. در این پژوهش با استفاده از فرآیند پاشش شعله ای, پوشش فولاد زنگ نزن 316L بر روی فولاد ST37 تحت پارامترهای مختلف فاصله اسپری و ضخامت ایجاد گردید. سپس فازهای تشکیل شده در فصل مشترک پوشش- زیرلایه و ساختار میکروسکوپی آنها توسط دستگاه پراش پرتو ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) شناسایی گردید. سپس تاثیر فازهای موجود در پوشش بر خواص مکانیکی پوشش پاشش شعله ای, توسط آزمون ریزسختی مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت روش هایی جهت کاهش فازهای مضر در فصل مشترک پوشش زیرلایه تعیین گردید. نتایج نشان می دهد که فازهای مختلفی از جمله فازهای اکسیدی, فازهای بین فلزی و ناخالصی ها در فصل مشترک پوشش- زیرلایه تشکیل شده است. مطابق نتایج به دست آمده با افزایش فازهای اکسیدی, ذرات ذوب جزیی شده و تخلخل و مقدار ریزسختی پوشش پاشش شعله ای به شدت کاهش می یابد. لذا با افزایش فاصله اسپری در فواصل 9 تا 12 سانتی متر و کاهش در ضخامت پوشش می توان سبب کاهش میزان فازهای اکسیدی و کاهش تخلخل در پوشش گردید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی