مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: فرآیندهای نوین در مهندسی مواد (مهندسی مواد مجلسی) | سال:1392 | دوره:7 | شماره:3 (پیاپی 26) | صفحه شروع:31 | صفحه پایان:38

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

272

دانلود:

80

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تشکیل و بررسی اثر درصد CNT بر رفتار خوردگی پوشش الکترولس کامپوزیتی Ni-P-CNT

صفحات

 صفحه شروع 31 | صفحه پایان 38

چکیده

 در این پژوهش پوشش کامپوزیتی Ni-P-CNT حاوی درصدهای مختلف CNT با استفاده از روش الکترولس بر روی زمینه مسی رسوب داده شد و اثر غلظت نانولوله ها در حمام بر روی درصد مشارکت آن ها در پوشش و رفتار خوردگی پوشش ها مورد بررسی قرار گرفت. مشخصه یابی پوشش ها به کمک میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و طیف نگاری تفکیک انرژی (EDS) صورت پذیرفت. نتایج SEM, رسوب پوششی یکنواخت با ساختاری گل کلمی شکل به ضخامت 30mm را نشان دادند. رفتار خوردگی پوشش ها در محیط 3.5 درصد وزنی کلریدسدیم با استفاده از آزمون پلاریزاسیون تافل و روش طیف نگاری امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج آزمون نشان دادند مشارکت نانولوله ها در پوشش, سبب اصلاح فیلم پسیو می شود و افزایش غلظت نانولوله ها در حمام آبکاری در ابتدا سبب کاهش و سپس افزایش نرخ خوردگی می شود. هم چنین نتایج آزمون EIS نشان دادند پوشش های کامپوزیتی امپدانس بالاتری نسبت به پوشش الکترولس نیکل فسفر دارند و مقاومت انتقال بار با افزایش غلظت نانولوله ها در حمام آبکاری در ابتدا افزایش و سپس کاهش می یابد که آن را می توان به نقش نانولوله ها در افزایش مقاومت یونی فیلم پسیو نسبت داد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID