مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: فرآیندهای نوین در مهندسی مواد (مهندسی مواد مجلسی) | سال:1391 | دوره:6 | شماره:3 (پیاپی 22) | صفحه شروع:65 | صفحه پایان:75

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

156

دانلود:

102

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تولید و بررسی خواص پوشش الکترولس کامپوزیتی Ni-P-WC-BN

صفحات

 صفحه شروع 65 | صفحه پایان 75

چکیده

 تحقیقات نشان می دهد امروزه استفاده از تکنیک رسوب دهی همزمان ذرات سرامیکی در حین پروسه الکترولس Ni-P مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. این ذرات مانند (PTFE, MoS2, SiC, B4C و Al2O3) می توانند خواصی مانند مقاومت شیمیایی بالا, عدم قابلیت انحلال, پایداری حرارتی در دمای بالا, سختی بالا و قابلیت خودروانکاری در پوشش ایجاد نمایند. هدف از این تحقیق تولید, بررسی و مقایسه خواص مقاومت به خوردگی و تریبولورژیکی نظیر سختی و ضریب اصطکاک پوشش های الکترولس کامپوزیتی Ni-P-WC-BN بر روی فولاد ساده کربنی است. در این بررسی سختی توسط دستگاه میکروسختی سنج و مقاومت به سایش توسط دستگاه پین روی دیسک اندازه گیری شد. ساختار و مورفولوژی سطح این پوشش ها نیز توسط پراش اشعه ایکس و میکروسکوپ الکترونی مورد مطالعه قرار گرفت. خواص خوردگی پوشش ها در محلول نمکی%3NaCl  توسط آزمون های پلاریزاسیون بررسی شد. نتایج نشان داد که پوشش کامپوزیتی الکترولس Ni-P-WC-BN از سختی, ضریب اصطکاک و حتی مقاومت به خوردگی بهتری نسبت به پوشش های Ni-P-WC و Ni-P-BN برخوردار می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID