مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان) | سال:1386 | دوره:14 | شماره:2 (مسلسل 44) | صفحه شروع:5 | صفحه پایان:10

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

880

دانلود:

85

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تاثیر هوموسیستئین بر عملکرد قلبی و میزان جریان کرونری در قلب مجزا شده رت

صفحات

 صفحه شروع 5 | صفحه پایان 10

چکیده

 مقدمه و هدف: هوموسیستئین هر چند که در متابولیسم طبیعی بدن نقش مهمی دارد, اما مقادیر زیاد آن به عنوان یک ریسک فاکتور بیماری های قلبی و عروقی شناخته می شود. این حالت در بیماری موسوم به هیپرهوموسیستئینمیا دیده شده و معتقدند که هوموسیستئین منجر به استرس اکسیداتیو و تاثیرات توکسیک بر اندوتلیوم عروقی و در نتیجه بیماری های عروق کرونری می گردد. با توجه به تاثیرات متنوع هوموسیستئین بر عروق و کاردیو میوسیت ها و همچنین با توجه به اینکه روند پاتوژنیک این تاثیرات هنوز بخوبی مشخص نمی باشد, مطالعه حاضر به منظور تعیین تاثیر آن بر قلب مجزا شده رت صورت گرفته است.روش کار: مطالعه از نوع تجربی و بر روی رت های نر بالغ (n= 20) صورت گرفت. قلب حیوانات مطابق روش لانگندورف مجزا و تحت پرفیوژن با محلول کربس قرار گرفته و پس از مرحله تثبیت اولیه (20 دقیقه) در سه گروه و با غلظت های مختلف (0.1, 0.5 و 0.05 میلی مول در لیتر) تحت پرفیوژن با کربس محتوی هوموسیستئین به مدت 25 دقیقه قرار داشتند. بررسی روند تغییرات پارامترهای قلبی پس از تجویز هوموسیستئین در هر گروه با استفاده از Repeated measure ANOVA و مقایسه مقادیر پارامترها بین گروه های مختلف با استفاده از ANOVA یکطرفه و Tukey post test صورت گرفت.نتایج: تجویز هوموسیستئین تغییر معنی داری در پارامتر مهم عملکردی قلب یعنی RPP ایجاد نکرده اما منجر به افزایش معنی دار میزان جریان مایع کرونری شده است. این افزایش در حضور بالاترین غلظت هوموسیستئین از دقیقه 5 تا 25 دیده شد. در گروه با غلظت متوسط در دقایق 5 و 10 و در گروه با غلظت پایین فقط در دقیقه پنجم ملاحظه گردید.نتیجه نهایی: در مجموع نتایج نشان دهنده این است که هوموسیستئین تاثیر گشادکنندکی بر عروق کرونر داشته که این تاثیر مستقل از عملکرد قلبی بوده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID