Start: 2/6/2023 7:07:15 AMEnd: 2/6/2023 7:07:15 AM >> 719

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

203

دانلود:

38

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه بازشدگی زخم در سه روش ترمیم زیر جلد با نخ ویکریل، ترمیم زیر جلد با نخ پلین و عدم ترمیم زیر جلد بعد از عمل جراحی سزارین

صفحات

 صفحه شروع 35 | صفحه پایان 39

چکیده

 مقدمه و هدف: عوارض برش سزارین ممکن است علی رغم رعایت استریلیتی اتفاق افتد. این عوارض از جمله عفونت و بازشدگی برش کیفیت زندگی بیماران را شدیدا متاثر ساخته و منجر به مراجعات مکرر پزشکی و گاهی بستری مجدد بیمار و یا حتی ترمیم مجدد می گردد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه بازشدگی زخم در سه روش ترمیم زیر جلد با نخ پلین, ویکریل و عدم ترمیم زیر جلد, پس از عمل جراحی سزارین انجام شده است.روش کار: مطالعه حاضر بصورت کارآزمایی بالینی بر روی 690 زن باردار که طی سال های 83 و 84 در بیمارستان فاطمیه همدان تحت عمل جراحی سزارین قرار گرفتند, انجام شد. معیارهای ورود به مطالعه عبارت بود از: زنان باردار تک قلو با ضخامت زیر جلد بیشتر از 2 سانتی متر, که به هر علتی تحت سزارین قرار می گرفتند, زنان دارای ریسک فاکتور بازشدگی زخم مانند آبریزش طولانی (بیش از 18 ساعت), مدت عمل بیشتر از 90 دقیقه, انسزیون با برش عمودی, مصرف کورتون و داروهای سرکوبگر ایمنی, بیماری سیستمیک از جمله دیابت, بیماری قلبی از مطالعه حذف شدند. بیماران بطور تصادفی به سه گروه ترمیم زیر جلد با نخ پلین, ویکریل و عدم ترمیم زیر جلد, تقسیم شدند. تمامی بیماران سه دوز آنتی بیوتیک پروفیلاکتیک (سفازولین) دریافت کردند. بیماران در طی بستری و یک هفته پس از عمل از نظر عفونت زخم بررسی شدند. اطلاعات توسط نرم افزار آماری SPSS ویرایش سیزدهم و با استفاده از آزمون آماری مجذور کای مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.نتایج: بیماران سه گروه از نظر مشخصات دموگرافیک (سن, پاریتی, سن حاملگی و علت سزارین) اختلاف آماری معنی داری نداشتند (P>0.05). میزان بازشدگی زخم در سه گروه ترمیم زیر جلد با نخ پلین, ترمیم زیر جلد با نخ ویکریل و عدم ترمیم زیر جلد به ترتیب 7 درصد, 2.6 درصد و 0.9 درصد بود؛ که اختلاف در میزان بازشدگی زخم در سه گروه, از نظر آماری معنی دار بود (P<0.05). عفونت زخم فقط در دو بیمار دیده شد که هر دو در گروه ترمیم زیر جلد با نخ پلین قرار داشتند. اختلاف در میزان بروز عفونت در سه گروه, از نظر آماری معنی دار نبود (p>0.05).نتیجه نهایی: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که عدم ترمیم زیر جلد در بیماران تحت اعمال جراحی سزارین, خطر باز شدن زخم را افزایش نمی دهد. در حالی که ترمیم زیر جلد با نخن پلین در مقایسه با ترمیم آن با نخ ویکریل و عدم ترمیم زیر جلد, میزان بازشدگی زخم را افزایش می دهد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی