مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

152

دانلود:

80

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مدلسازی تحلیلی احتراق ذرات لایکوپدیم با در نظر گرفتن اختلاف بین دمای گاز و ذره

صفحات

 صفحه شروع 11 | صفحه پایان 19

چکیده

 این مقاله به بررسی اثر اختلاف بین دمای گاز و ذره بر احتراق ذرات لایکوپدیم (Lycopodium) شعله آرام, یک بعدی و پایا برای ابر پیش مخلوط ذرات ارگا نیک می پردازد. در مقاله حاضر از معادلات مربوط به شعله آرام ذرات ارگانیک استفاده شده است و سپس معادلات لازم برای گاز و ذره بدست آمده است. در نهایت معادلات حاکم و شرایط مرزی اعمال شده و با استفاده از روش تحلیلی حل شده اند. لازم به ذکر است که در این تحقیق ناحیه شعله شامل ناحیه های پیش گرم, واکنش و ناحیه پس از واکنش می باشد. در نهایت تغییرات عوامل موثر بر احتراق ذرات از قبیل دمای بدون بعد گاز و ذره, کسر جرمی ذره, نسبت تعادلی گاز و ذره, دمای شعله گاز و ذره و سرعت سوزش آن ها ترسیم شده اند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.