video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

851

دانلود:

418

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی ارتباط نسبت نوتروفیل به لنفوسیت با آسیب میوکارد در بیماران کاندید آنژیوپلاستی انتخابی

صفحات

 صفحه شروع 185 | صفحه پایان 192

چکیده

 سابقه و هدف: نسبت بالای نوتروفیل به لنفوسیت (NLR: Neutrophil to Lymphocyte Ratio) پیش بینی کننده خطر انفارکتوس میوکارد در افراد تحت آنژیوگرافی عروق کرونر می باشد. در این ارتباط, مطالعه حاضر با هدف بررسی اندازه گیری این نسبت در ارزیابی آسیب های مربوط به مداخله در بیمارانی که آنژیوپلاستی غیراورژانسی انجام می دهند, انجام شد. مواد و روش ها: مطالعه کوهورت آینده نگر حاضر در ارتباط با 122 بیمار مراجعه کننده برای آنژیوپلاستی انتخابی به مرکز قلب و عروق فرشچیان همدان در سال 1396 انجام شد. بیماران براساس نسبت نوتروفیل/لنفوسیت به دو گروه تقسیم گردیدند. جمع آوری داده ها از طریق چک لیست و بر مبنای نتایج آزمایش خون قبل از آنژیوگرافی و شش و 12 ساعت پس از آن انجام شد. آزمون های آماری نیز توسط مجذور کای و تی مستقل با استفاده از نرم افزار Stata 14 صورت گرفت. یافته ها: بین سطح خونی ESR (Erythrocyte Sedimentation Rate) دو گروه قبل از آنژیوپلاستی (431/0P=) اختلاف معناداری وجود نداشت؛ اما شش ساعت پس از آنژیوپلاستی (001/0P=) و 12 ساعت پس از آن (011/0P=) اختلاف معناداری به لحاظ آماری بین دو گروه مشاهده شد. علاوه براین بین سطح خونی تروپونین در دو گروه, قبل از آنژیوپلاستی (310/0P=) و شش ساعت پس از آن (186/0P=) اختلاف معناداری به دست نیامد؛ اما 12 ساعت پس از آن, اختلاف معناداری بین دو گروه مشاهده شد (042/0P=). نتیجه گیری: نتایج نشان دادند که با افزایش نسبت نوتروفیل/لنفوسیت, میزانESR و تروپونین نیز افزایش معناداری پیدا کرده اند؛ اما در میزان CRP (C-reactive Protein) و CKMB (Creatine kinase-MB) تغییرات معناداری به لحاظ آماری مشاهده نگردید؛ هرچند که از نظر بالینی تغییرات معناداری وجود داشت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  امامی، فرزاد، پاک راد، فاطمه، پورالعجل، جلال، نقش تبریزی، بهشاد، گلعلی خانی، حمیدرضا، و علی ضمیر، اعظم. (1397). بررسی ارتباط نسبت نوتروفیل به لنفوسیت با آسیب میوکارد در بیماران کاندید آنژیوپلاستی انتخابی. مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان)، 25(4 (مسلسل 90) )، 185-192. SID. https://sid.ir/paper/17235/fa

  Vancouver: کپی

  امامی فرزاد، پاک راد فاطمه، پورالعجل جلال، نقش تبریزی بهشاد، گلعلی خانی حمیدرضا، علی ضمیر اعظم. بررسی ارتباط نسبت نوتروفیل به لنفوسیت با آسیب میوکارد در بیماران کاندید آنژیوپلاستی انتخابی. مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان)[Internet]. 1397؛25(4 (مسلسل 90) ):185-192. Available from: https://sid.ir/paper/17235/fa

  IEEE: کپی

  فرزاد امامی، فاطمه پاک راد، جلال پورالعجل، بهشاد نقش تبریزی، حمیدرضا گلعلی خانی، و اعظم علی ضمیر، “بررسی ارتباط نسبت نوتروفیل به لنفوسیت با آسیب میوکارد در بیماران کاندید آنژیوپلاستی انتخابی،” مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان)، vol. 25، no. 4 (مسلسل 90) ، pp. 185–192، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/17235/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی