مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مهندسی مکانیک مجلسی | سال:1387 | دوره:1 | شماره:4 (پیاپی 4) | صفحه شروع:1 | صفحه پایان:9

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

164

دانلود:

119

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

استفاده از روش تفاضل محدود مرتبه 4 در تحلیل عددی رفتار ارتعاشی ورق های مستطیل شکل ارتوتروپیک

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 9

چکیده

 امروزه سازه های با ساختار صفحه ای نظیر ورق ها و آگاهی از رفتار ارتعاشی آنها اهمیت ویژه ای در فناوری های نوین به خود اختصاص داده است. در این مقاله به منظور بررسی رفتار ارتعاشی ورق های ارتوتروپیک از روش تفاضل محدود با مرتبه های خطای O(H2) و O(H4) استفاده شده است. برای این منظور ابتدا روش حل تحلیلی کلاسیک بررسی شده, سپس روابط متناظر برای تحلیل عددی با مرتبه های خطای یاد شده استخراج شده و نتایج به دست آمده برای فرکانس های طبیعی در هر دو حالت, به صورت بدون بعد مورد مقایسه قرار گرفته اند. نتایج موجود در مراجع مختلف مورد استفاده و شبیه سازی صورت گرفته با نرم افزار ANSYS نیز صحت اعتبار و دقت نتایج بدست آمده را مورد تایید قرار داده اند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID