مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: اندیشه و رفتار در روانشناسی بالینی (اندیشه و رفتار) ) | سال:1388 | دوره:4 | شماره:14 | صفحه شروع:15 | صفحه پایان:24

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

570

دانلود:

318

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر بخشی گفتگوی موثر (برنامه ارتباط زوج ها CCP) بر کاهش تعارضات زناشویی

صفحات

 صفحه شروع 15 | صفحه پایان 24

چکیده

 هدف پژوهش حاضر, بررسی اثر بخشی گفتگوی موثر بر کاهش تعارضات زناشویی است. برای این منظور 19 زوج مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان اراک که حداقل 2 و حداکثر 15 سال از ازدواج آنها گذشته بود به صورت تصادفی در دو گروه, آزمایشی با 9 زوج و گروه کنترل با 10 زوج جایگزین شدند. یک هفته قبل از اجرای روش گفتگوی موثر از هر دو گروه, پیش آزمون تعارض زناشویی به عمل آمد؛ سپس گروه آزمایشی به مدت 10 جلسه در معرض آزمایش قرار گرفت. مقایسه نمرات نشان داد که آموزش روش گفتگوی موثر توانسته است میزان تعارض زناشویی را به طور معناداری کاهش داده و بر متغیرهای موثر در رضایت زناشویی همانند همکاری, رابطه جنسی, واکنش های هیجانی نسبت به یکدیگر و جلب حمایت فرزند یا فرزندان, تاثیر بگذارد.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID