مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: اندیشه و رفتار در روانشناسی بالینی (اندیشه و رفتار) ) | سال:1389 | دوره:4 | شماره:15 | صفحه شروع:41 | صفحه پایان:50

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

441

دانلود:

209

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رابطه سبک های ابراز هیجان و سلامت عمومی

نویسنده

میرزایی بهشته

صفحات

 صفحه شروع 41 | صفحه پایان 50

چکیده

 هدف پژوهش حاضر, بررسی ارتباط سبک های ابراز هیجان و سلامت عمومی است. برای این منظور از بین دانشجویان دختر و پسر 18 تا 30 سال دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن که در سال تحصیلی 88-1387 مشغول به تحصیل بودند, 287 نفر انتخاب و با پرسشنامه های کنترل هیجانی (ECQ) ابرازگری هیجانی (EEQ), دوسوگرایی در ابرازگری هیجانی (AEQ) و سلامت عمومی (CHG) مورد آزمون قرار گرفتند. یافته های تحقیق حاضر نشان داد که بین کنترل هیجانی و ابرازگری هیجان با سلامت عمومی دانشجویان, ارتباط مثبت معنی دار و بین دوسوگرایی در ابرازگری هیجان با سلامت عمومی, ارتباط منفی و معنی داری وجود دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID