مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: اندیشه و رفتار در روانشناسی بالینی (اندیشه و رفتار) ) | سال:1389 | دوره:4 | شماره:15 | صفحه شروع:59 | صفحه پایان:70

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

903

دانلود:

395

استناد:

4

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثربخشی آموزش رویکرد هیجان مدار بر رضایت جنسی زوجین

صفحات

 صفحه شروع 59 | صفحه پایان 70

چکیده

 هدف پژوهش حاضر, بررسی تاثیر به کارگیری رویکرد هیجان مدار بر میزان نارضایتی جنسی زوجین است. جامعه آماری این پژوهش, شامل زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره دولتی و خصوصی شیراز بود که حداقل یک و حداکثر ده سال از ازدواج آنان می گذشت. از این جامعه, 16 زوج (32 نفر) که نمره کسب شده آنها در پرسشنامه رضایت جنسی, کمتر از سطح متوسط بود, انتخاب و بطور تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل کاربندی شدند. گروه آزمایشی به مدت ده جلسه 1.5 ساعته, تحت مداخله زوج درمانی هیجان مدار قرار گرفتند. نتایج, نشان دهنده آن بود که مداخله هیجان مدار بر افزایش مولفه های رضایت جنسی زوجین موثر و تاثیر آن در زنان بیش از مردان بود.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID