مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: اندیشه و رفتار در روانشناسی بالینی (اندیشه و رفتار) ) | سال:1389 | دوره:4 | شماره:16 | صفحه شروع:75 | صفحه پایان:81

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,344

دانلود:

1,629

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

خودکارآمدی جنسی و رضایت زناشویی

صفحات

 صفحه شروع 75 | صفحه پایان 81

چکیده

 هدف پژوهش حاضر, بررسی رابطه خودکارآمدی جنسی با رضایت زناشویی است. گروه نمونه این پژوهش, 194 نفر از دانشجویان زن دانشکده روان شناسی واحد رودهن بود که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و با پرسشنامه خودکارآمدی جنسی و خودکارآمدی عمومی, مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج, نشان داد که خودکارآمدی جنسی با رضایت زناشویی رابطه معناداری داشته و از نمرات خودکارآمدی جنسی می توان نمرات رضایت زناشویی افراد را پیش بینی کرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID